Overzicht personele sterkte en personeelslasten

Omschrijving

Werkelijke sterkte 31/12

Loonkosten

aantal

fte

Directeur

1

1

116.464

Staf / Control

5

5

403.074

Afd. Beleids- en Projectontwikkeling

34

30

2.301.960

Afd. Dienstverlening

74

63

3.379.444

Afd. Veiligheid, Toezicht en Handhaving

14

13

842.545

Afd. Openbare ruimte

54

50

2.842.320

Afd. Bedrijfsvoering

73

63

4.043.758

Gemeenteraad

29

-

471.861

Griffie

3

3

245.773

College van B&W

5

-

528.478

Voormalige burgemeesters / wethouders

28

-

535.673

Ambtenaren burgerlijke stand

5

-

19.490

Voormalig personeel (incl. bovenformatief)

1

1

83.329

326

228

15.814.169