4 Financiering

1. Algemene ontwikkelingen

Intern

Op 11 december 2014 heeft de raad van de gemeente Lingewaard het huidige treasurystatuut Gemeente Lingewaard 2014 vastgesteld. In dit treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd. De gemeente Lingewaard gaat uit van een laag risicoprofiel.

Extern

Bij de opzet van de begroting 2015 was de verwachting dat zowel de lange als de korte rente voorlopig laag zouden blijven. Hier is dan ook in de rentevisie rekening mee gehouden. Door de nog steeds haperende economie heeft de Europese Centrale Bank de geldkraan in 2015 nog verder opengedraaid, waardoor zowel de korte als de lange rente verder zijn gedaald. De gemeente Lingewaard heeft in 2015 geen nieuwe langlopende geldleningen meer aangetrokken. Wel is optimaal gebruik gemaakt van de extreem lage korte rente, hierop wordt verderop in deze paragraaf teruggekomen.