5 Bedrijfsvoering

Inleiding

Onze gemeente streeft er naar om te werken als een doelgerichte en servicegerichte organisatie die staat voor professionele kwaliteit, open transparant voor de inwoners. Met bovendien een dienstverlening aan onze inwoners op een hoogwaardig kwaliteitsniveau. Hiervoor is het nodig om jaarlijks te bezien of de organisatie nog voldoende aansluit bij hetgeen we nastreven.

Om bedrijfvoeringsprocessen efficiënt, effectief en conform de geldende wetgeving in te richten, zodat we de maximale capaciteit (tijd, geld, enz.) over houden voor de uitvoering van de programma’s hanteren we de volgende doelstellingen voor de bedrijfsvoering:

  • Doelmatig(efficiënt): de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;
  • Doeltreffend(effectief): de inspanningen en uitgaven dragen op een effectieve wijze bij aan derealisatie van de beoogde doelen;
  • Rechtmatig: de doelen worden bereikt in overeenstemming met de wettelijke kaders.