5 Bedrijfsvoering

E. Onderzoeken en verantwoording

Rekenkamercommissie en auditcommissie

De rekenkamercommissie heeft in 2015 drie onderzoeken verricht, namelijk:

  • Onderzoek verbonden partijen. Het rapport van de rekenkamercommissie is vastgesteld in de raadsvergadering van 30-4-2015 en bevat 1 aanbeveling voor het college van B&W en 4 aanbevelingen voor de gemeenteraad. Aan de vijf aanbevelingen is inmiddels uitvoering gegeven (o.a. goede informatievoorziening aan de raad, opstellen checklist en één raadslid, namens de raad, aan te wijzen als rapporteur voor een verbonden partij).  In dit kader is tot slot nog vermeldenswaard dat uw raad op 16 juli 2015 de Nota Verbonden Partijen heeft vastgesteld.
  • Het onderzoek naar de jaarstukken 2014. Teneinde een goede beraadslaging te bevorderen hebben wij een schriftelijke reactie gegeven op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie voorafgaande aan de Politieke Avond op 4 juni 2015. Diverse aanbevelingen hebben een relatie met de voorgenomen wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (commissie Depla). De auditcommissie is nadrukkelijk meegenomen bij de ontwikkelingen in deze.
  • Onderzoek garantstellingen. In het kader van een stageopdracht is onderzoek gedaan naar garantstellingen door de gemeente. Het rapport is op 18 december 2015 aangeboden aan uw gemeenteraad.

Tevens zijn in 2015 door de rekenkamercommissie voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar het risicomanagement, dat in 2016 zal worden uitgevoerd. Het zelfde geldt voor een onderzoek naar meldingen over het openbaar gebied.
Naar aanleiding van een verzoek uit het presidium heeft de rekenkamercommissie een advies uitgebracht over het inrichten van een onafhankelijke toezichtfunctie voor het sociaal domein.

In de vergadering van de auditcommissie van 17 november 2014 is toegezegd door de wethouder dat deze commissie periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang van de diverse onderzoeken van de rekenkamercommissie (onderzoeken vanaf 2011 worden gemonitord). Een overzicht van de stand van zaken is op 30 maart 2015 en 12 oktober 2015 besproken in de vergadering van de auditcommissie.

De auditcommissie is vijf maal ter vergadering bijeen geweest in 2015. Met de vaste adviseurs zijn diverse onderwerpen besproken.

Onderzoek artikel 213a gemeentewet

Het beheer van de personeelsbudgetten is als onderzoeksobject gekozen. Met het (doelmatigheids) onderzoek wordt beoogd om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de opbouw en beheersing van het personeelsbudget. Nevendoel is het verschaffen van inzicht in de aard en omvang van de externe inhuur en waar mogelijk een vergelijking te maken met omringende gemeenten. Het onderzoek is in oktober 2015 gestart en zal in het 1e kwartaal 2016 worden afgerond. De rapportage en het plan van verbetering worden vervolgens ter kennisgeving aan uw raad aangeboden.

Jaarrekening (accountant), tussentijdse rapportages en IC-plan

Bij schrijven van 11 mei 2015 heeft Ernst & Young Accountants het verslag van bevindingen inzake de controle van de jaarrekening 2014 ter beschikking gesteld. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Dit betekent dat het jaarverslag en de jaarrekening 2014 zijn ingericht in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording en de in de programmarekening opgenomen balans en toelichting en rekening van baten en lasten een getrouwe weergave zijn van de financiële positie en baten en lasten van de gemeente Lingewaard.

Tevens heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven met betrekking tot de rechtmatigheid. Dit betekent dat de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2014 in overeenstemming zijn met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en de “Beleidsregels toepassing Wet Normering Topinkomens”.

Tot slot heeft de accountant geconstateerd dat zich bij de specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden hebben voorgedaan die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.

In 2015 zijn vier tussentijdse rapportages aan uw raad voorgelegd. Hierin is gerapporteerd over alle in de programmabegroting 2015 opgenomen prestatiedoelen en budgetten (in 2014 betrof dit slechts 10 door de raad voorgeschreven onderwerpen). In de 2e tussentijdse rapportage (zomernota) zijn de budgetten daadwerkelijk bijgesteld aan de hand van een begrotingswijziging.

In 2015 is een jaarplan interne controle opgesteld. Daarin staat beschreven welke processen aan de interne controle worden onderworpen. Voor deze processen zijn deelplannen uitgewerkt waarin concreet staat beschreven op welke wijze de interne controle wordt uitgevoerd. Het jaarplan en de bijbehorende deelplannen zijn in overleg met de accountant tot stand gekomen en in de auditcommissie besproken. De accountant heeft in zijn verslag van bevindingen (d.d. 11 mei 2015) geconstateerd dat door de organisatie invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen van zowel onze eigen interne controle, als de controle door de accountant.