10. Inwoner en bestuur

Wat hebben we bereikt?

Inwoners en bestuur zorgen samen voor een prettig leefklimaat

Om invulling te geven aan het begrip overheidsparticipatie zijn wij in 2015 gestart met een aantal pilots die inwoners zelf hebben ingebracht. Hiermee doen wij ervaring op in hoe en wanneer los te laten. Uiteindelijk leidt dit de komende jaren tot een andere rol van uw raad, ons college en de organisatie. Naast de pilots hebben wij inwoners actief betrokken bij de leefbaarheid van hun kern. In 2015 stonden Doornenburg, Haalderen en Angeren centraal. De komende jaren komen de andere kernen aan de beurt.

Met betrekking tot de thema’s veiligheid en leefbaarheid hebben wij vanuit onze regierol er voor gezorgd dat diverse partijen met elkaar in contact zijn en blijven. Zo hebben in 2015 gesprekken plaatsgevonden tussen uw gemeenteraad en de wijkplatforms, maar ook tussen de wijkplatforms en de ambtelijke organisatie. Geconstateerd is dat dit niet los kan worden gezien van de ontwikkelingen op het gebied van overheidsparticipatie.
Wij hebben samen met de veiligheidspartners steeds meer inzicht verkregen in de veiligheidsbeleving van onze inwoners via monitoring en een enquête. In deze constateren wij een toename van de georganiseerde criminaliteit en sociaal-maatschappelijke problemen.
Teneinde consequent en voorspelbaar te zijn in ons gedrag hebben wij samen met andere partners allerlei handhavingstaken uitgevoerd. Hierbij zijn maatregelen genomen op het op het uiteenlopende gebied van verkeersoverlast en milieudelicten tot overlast gevende groepen jongeren.

Om onze inwoners nog beter te bedienen, hebben wij de nieuwe toptakenwebsite gelanceerd. Dit betekent dat niet alleen qua informatievoorziening, maar ook qua digitale dienstverlening grote stappen zijn gezet.

In het kader van goed openbaar bestuur hebben wij uw raad, waar mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium, op vele manieren geïnformeerd over de voortgang en behaalde resultaten. In deze hebben wij in het bijzonder aandacht geschonken aan de grote uitdaging waarvoor wij ons gesteld zagen in het sociale domein.

Beleidsdoelen en prestaties