10.1 Regisseren veiligheid voor de inwoner

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 10.1 Regisseren veiligheid voor de inwoner

In 2015 is het veiligheidsbeleid uitgevoerd op de wijze zoals vastgelegd in het veiligheidsplan. De gemeente voert regie en werkt samen met de veiligheidspartners, kernwoorden zijn samenwerking communicatie en integraliteit. Of het beleid voldoende aansluit op de wensen van de samenleving wordt structureel gemonitord en tussentijd geëvalueerd met de veiligheidspartners.

In 2015 is een aanzet gedaan om te komen tot een bewonersenquête over veiligheidsbeleving, de resultaten daarvan worden in de eerste helft van 2016 verwacht.
Qua thematiek en prioriteit hebben we in 2015 een geleidelijke verschuiving gezien van buurtoverlast en veel voorkomende criminaliteit naar ondermijnende c.q. georganiseerde criminaliteit. Te denken valt aan 1% motorclubs, hennepkwekerijen, onverklaard vermogen en uitkeringsfraude.
Daarnaast zijn meer sociaal-maatschappelijke problemen op de agenda gekomen, bijvoorbeeld probleemgezinnen en verwarde personen, vaak met multi-problematiek en omvangrijke zorgnetwerken.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)