Balans per 31 december 2015

Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten sluiten geldleningen en disagio

            -

           -

Kosten onderzoek en ontwikkeling 

            -

       225

            -

       225

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut:

a. gronden uitgegeven in erfpacht

       969

        969

b. overige investeringen met economisch nut

   57.414

   59.910

Investeringen met een economisch nut, waarvoor
een heffing kan worden geheven 

   27.860

   27.029

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

   13.817

   18.698

 100.060

 106.606

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

         53

         53

Leningen aan woningbouwcorporaties

     1.938

     2.012

Overige langlopende leningen u/g

     7.396

     7.860

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

       530

       417

     9.917

   10.343

Totaal vaste activa

 109.977

 117.173

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen:

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

       462

       438

Onderhanden werk (incl. gronden in exploitatie)

     7.120

     6.943

     7.582

     7.381

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

     5.467

     5.587

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële
instellingen

   28.402

   30.471

Overige vorderingen

     3.021

     2.646

   36.890

   38.703

Liquide middelen

  Kassaldi

         10

         16

  Banksaldi

     1.546

         24

     1.556

          40

Overlopende activa

     2.337

     2.062

Totaal vlottende activa

   48.365

   48.187

Totaal generaal

 158.342

 165.360

Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2014

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

   37.599

   39.722

Bestemmingsreserves:

overige bestemmingsreserves

   13.244

   11.767

Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat

    -8.007

       903

   42.836

   52.393

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en
risico’s

   18.692

   11.397

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

     1.364

     1.985

Voorzieningen met een specifieke aanwending

     3.737

     3.493

   23.793

   16.875

Vaste schulden met een  looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

binnenlandse banken en overige financiële
instellingen

   76.006

   78.735

Totaal vaste passiva

 142.635

 148.002

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een looptijd korter

dan één jaar

Overige schulden

     8.075

     9.797

Banksaldi

           -

       113

     8.075

     9.910

Overlopende passiva

  Verplichtingen

     7.512

     5.973

 Voorschotten met specifiek bestedingsdoel

         14

     1.196

 Vooruit ontvangen bedragen

       106

       279

     7.632

     7.448

Totaal vlottende passiva

   15.707

   17.358

Totaal generaal

 158.342

 165.360

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

218.162