1 Lokale heffingen

Geraamde en gerealiseerde inkomsten

In deze paragraaf worden de jaarrekeningcijfers van de belastingen en lokale heffingen toegelicht. Aangegeven wordt welke belastingen en heffingen de gemeente aan inwoners zijn opgelegd. Daarnaast worden enkele ontwikkelingen toegelicht.  
Voor de gemeente vormen de onroerendezaakbelastingen (ozb) de voornaamste inkomstenbron. Andere belangrijke heffingen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Uitgangspunt van de laatste twee heffingen is een kostendekkende opbrengst. Per 1 juli 2014 is de Precariobelasting ingevoerd in onze gemeente. De opbrengst hiervan is substantieel en is een algemeen dekkingsmiddel. Verder worden nog geheven de hondenbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting, leges, lijkbezorgingsrechten en marktgelden.
In de volgende tabel zijn de geraamde inkomsten van de gemeentelijke belastingen en heffingen vermeld.

Tabel A.1  Geraamde inkomsten lokale heffingen(bedragen in duizenden euro’s)

Belasting

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

OZB

10.394

10.239

10.510

10.690

180

Afvalstoffenheffing

2.959

2.947

2.673

2.359

-314

Rioolheffing

3.671

3.996

4.282

4.328

46

Precariobelasting

0

510

1.047

1.062

15

Hondenbelasting

213

214

224

221

-3

Toeristenbelasting

84

107

87

90

3

Reclamebelasting

71

67

72

67

-5

Totaal lokale heffingen

17.392

18.080

18.895

18.817

-78