1 Lokale heffingen

De tarieven

Vergelijkend overzicht

Omschrijving

2011

2012

2013

2014

2015

Tarieven

OZB*:

- woningen (eigenaar)

0,1034%

0,1661%

0,1736%

0,1843%

0,1918%

- niet-woningen (eigenaar)

0,1666%

0,2630%

0,2736%

0,2877%

0,2994%

- niet-woningen (gebruiker)

0,1331%

0,2101%

0,2186%

0,2299%

0,2393%

Afvalstoffenheffing:

- vast bedrag

€ 104,00

€ 104,00

€ 93,00

€ 93,00

€ 93,00

- grijze container, 21 ledigingen

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

€ 58,80

- grootste container, 26 ledigingen

€ 85,80

€ 85,80

€ 85,80

€ 85,80

n.v.t.

- kleinste container, 26 ledigingen

€ 58,50

€ 58,50

€ 58,50

€ 58,50

n.v.t

- hoogbouw, 1-pers.huishouden

€ 149,00

€ 149,00

€ 149,00

€ 138,00

€ 138,00

- idem, meerpersoonshuishouden

€ 176,00

€ 176,00

€ 176,00

€ 165,00

€ 165,00

Rioolheffing

€ 168,00

€ 178,00

€ 186,60

€ 201,60

€ 217,80

Hondenbelasting, per hond

€ 50,00

€ 51,25

€ 52,20

€ 53,04

€ 54,00

Toeristenbelasting, per overnachting

€ 0,80

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

Precariobelasting op kabels, per m

n.v.t

n.v.t

n.v.t

€ 3,00

€ 3,00

* Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen.

Toelichting

OZB
Voor het jaar 2015 zijn de OZB-tarieven voor woningen en niet-woningen verhoogd met de prijsindex van 1,5%. Door de waardedaling heeft nog een opwaartse correctie plaatsgevonden voor het woning- en het niet-woningtarief.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is gebaseerd op het zogenaamde Diftar-systeem. Dit betekent dat naast een vast bedrag per huishouden het aantal containerledigingen in een jaar wordt afgerekend bij afzonderlijke aanslag. Deze aanslag wordt opgelegd in het opvolgende jaar na de ledigingen. In 2015 is er een grote wijziging in de inzamelingswijze doorgevoerd. Plastic afval wordt nu gescheiden opgehaald van het restafval. Vooraf was ingeschat dat een huishouden gemiddeld 21 maal de grijze container zou aanbieden. Gebleken is dat de  aanbiedingsfrequentie op gemiddeld 11 uitkomt. Hierdoor daalt de geprognotiseerde Diftaropbrengst met bijna 50%.  

De overige tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn ongewijzigd gebleven.

Rioolheffing
Per 1 januari 2015 zijn de tarieven verhoogd met de prijsindex van 1,5%. Vanaf 2014 zijn de tarieven gebaseerd op een nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan waarbij naast prijsindexcorrecties ieder jaar tot en met 2017 het tarief met 6,5% wordt verhoogd.

Hondenbelasting
Voor het jaar 2015 is het tarief met het prijsindexcijfer verhoogd tot € 54,00.