Wat staat er in de paragrafen?

De paragrafen zijn een verplicht onderdeel van het jaarverslag. Ze geven de raad een beleidsmatig inzicht in beheersmatige zaken. De programma’s geven informatie per ‘beleidsveld’, de paragrafen geven informatie over de gemeente in zijn geheel. De volgende paragrafen zijn opgenomen:

De paragraaf lokale heffingen
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de gemeentelijke belastingen en heffingen in 2015. Daarbij komen de geraamde en de gerealiseerde inkomsten, de tarieven en de kostendekkendheid aan bod.

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf is enerzijds een risico-inventarisatie opgenomen en anderzijds een uiteenzetting van de beschikbare middelen die er zijn om de risico’s op te vangen. De verhouding hiertussen bepaalt of er voldoende weerstandsvermogen is. Dit wordt uitgedrukt in een ratio voor het weerstandsvermogen.

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
De gemeente Lingewaard heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, speelvoorzieningen, water, sportvoorzieningen, gemeentegebouwen en onderwijsgebouwen. In deze paragraaf is per onderdeel toegelicht wat we gedaan hebben om het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen te waarborgen in 2015.

De paragraaf financiering
De paragraaf financiering beschrijft hoe de gemeente omgaat met de financieringsbehoefte. Daarbij komen de algemene ontwikkelingen, het risicobeheer en de financiering in 2015 aan bod.

De paragraaf bedrijfsvoering
Deze paragraaf gaat in op allerlei interne ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie, die erop gericht zijn een zo goed mogelijke dienstverlening aan de inwoners te kunnen verstrekken en een zorgvuldige besluitvorming te kunnen garanderen.

De paragraaf verbonden partijen
De gemeente werkt vaak samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij. In deze paragraaf worden alle partijen, met welke de gemeente een band heeft nader toegelicht.

De paragraaf grondbeleid
Deze paragraaf bevat het jaarverslag bouwgrondexploitatie 2015. Per project wordt uiteengezet wat we in 2015 hebben gedaan en zijn enkele financiële gegevens opgenomen, zoals het verwachte eindresultaat. Bij sommige projecten is de verliesvoorziening bijgesteld of is er verlies of winst genomen. Dit leidt tot een nieuwe stand van de voorziening verliesgevende projecten en van de algemene reserve grondexploitatie.

De paragraaf decentralisaties
De paragraaf decentralisaties gaat in op de drie decentralisaties Wet maatschappelijke ondersteuning (nieuwe Wmo), Jeugd en Participatie. Er wordt ingegaan op de nieuwe taken het programmaplan en de financiële opgave voor onze gemeente.