Hoe staan we er financieel voor?

Resultaat

Het begrotingsjaar 2015 is gestart met het door de raad vaststellen van een programmabegroting waarin een verwacht tekort van € 1,1 miljoen was opgenomen. Op basis van de 2e tussentijdse rapportage is de begroting 2015 bijgesteld naar een verwacht tekort van € 3,0 miljoen. Dit was het sein om te gaan zoeken naar mogelijkheden om bij te sturen en dit heeft zijn vruchten afgeworpen. In de 3e en 4e tussentijdse rapportage konden verwachte voordelen worden gemeld voor in totaal € 792.000 (gemeld maar niet in de begroting verwerkt). Daarbij zijn tot het einde van het jaar nog mutaties in het begrotingssaldo verwerkt voor een bedrag van € 212.000. Het begrotingsjaar 2015 wordt uiteindelijk afgesloten met een tekort van € 8,0 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de noodzakelijke verhoging met € 7,1 miljoen van de verliesvoorziening Bergerden. Zonder deze verhoging komt het reguliere tekort over 2015 uit op een bedrag van € 900.000 en is daarmee zelfs lager dan in de programmabegroting was voorzien.

Rekening

Begroting na
wijziging

Begroting
primitief

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

9.555.972 N     

  5.050.285 N

 1.593.889 N

Inzet reserves

1.549.374 V

 2.225.611 V

457.989 V

Gerealiseerd resultaat 2015

8.006.598 N

  2.824.674 N

 1.135.900 N

In voorgaande boekjaren zijn reserves gevormd die ingezet kunnen worden als dekking voor uitgaven die gekoppeld zijn aan deze reserves. In 2015 zijn per saldo reserves ingezet voor een bedrag van ruim € 1,5 miljoen. Dit heeft een voordelig effect op het gerealiseerd resultaat.  

Als onderdeel van de vaststelling van de jaarrekening stelt het college van B&W de raad voor:

 • een bedrag van € 670.300 toe te voegen aan bestaande of nieuw te vormen bestemmingsreserves;
 • een bedrag van € 199.300 te onttrekken aan bestaande bestemmingsreserves;
 • een bedrag van € 8.478.000, zijnde het saldo van het gerealiseerd resultaat en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, te onttrekken aan de algemene reserve.

De belangrijkste verschillen tussen begroot en werkelijk gerealiseerd resultaat zijn hieronder samengevat. Positieve en negatieve verschillen die elkaar opheffen, bijvoorbeeld kosten die gedekt worden door een onttrekking uit een reserve, zijn in onderstaande samenvatting niet opgenomen. Indien een voor- of nadeel structureel van aard is wordt dit verwerkt in de Kadernota 2017 en de Programmabegroting 2017.
Voor de meer gedetailleerde toelichtingen verwijzen wij u graag naar de Jaarrekening 2015, hoofdstuk 4.2 "Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2015".

De meest omvangrijke financiële nadelen zijn:

Programma 2 "Deelname aan de samenleving".

 • Prestatiedoel 2.1.3 - Ondersteunen diverse voorzieningen;
  • In 2015 zijn de voorbereidingen voor de realisatie van sociaal-culturele centra in Bemmel, Gendt en Huissen afgerond. Het voorbereidingskrediet dat bestemd was voor de planvorming voor deze 3 sociaal-culturele centra is afgesloten. Dit zorgt voor een nadeel van € 336.000 (wat wordt gedekt door behaalde voordelen op de verkoop van gemeentelijke panden en reststroken).
 • Prestatiedoel 2.3.2 - Stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden;
  • Ons aandeel in het exploitatietekort van Presikhaaf Bedrijven valt € 515.000 hoger uit dan voorzien.
 • Programma 4 "Bedrijvigheid".

 • Prestatiedoel 4.2.1 - Stimuleren uitbouw glastuinbouw en agrobusiness;
  • De actualisatie van de grondexploitatie door GR Bergerden leidt, door een extra toevoeging aan de verliesvoorziening met € 7.126.000, tot het gewenste niveau van € 12,1 miljoen.
 • Programma 10 "Inwoner en bestuur".

 • Prestatiedoel 10.4.2 - Publieke verantwoording
  • We worden geconfronteerd met hogere lasten (€ 368.000) in de pensioenaanspraken voor voormalige wethouders als gevolg van lagere rekenrente en hogere pensioenrichtleeftijd.

De ontwikkelingen die een gunstige invloed hadden op het financiële resultaat zijn onder meer:

Programma 1 "Ontwikkeling en opleiding".

 • Prestatiedoel 1.1.3 - Jeugdhulp;
  • In het kader van de Individuele zorg in natura (ZIN) zijn nog niet alle producten gefactureerd. Dit levert een voordeel op van € 387.000.
 • Programma 2 "Deelname aan de samenleving"

 • Prestatiedoel 2.2.3 - Verstrekken uitkeringen en voorzieningen;
  • Aangaande de "Bijstand thuiswonenden" komt het aantal verstrekte uitkeringen gedurende 2015 lager uit dan hetgeen was geraamd. Dit levert een voordeel op van € 303.000.
  • Bij de compensatie Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (Cer) hebben wij een voordeel behaald van € 352.000. Deze taak is voor ons nieuw. Wij gebruiken 2015 en 2016 als een periode waarin kennis en ervaring wordt opgedaan.
  • Binnen de WMO kennen wij voordelen op de taken aangaande Huishoudelijke hulp (€ 294.000), Wmo begeleiding (€ 225.000) en de PGB (€ 450.000).
 • Programma 11 "Financiën"

 • Prestatiedoel 11.1.1 - Sluitende meerjarenbegroting;
  • Voor de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van ICT was in de begroting 2015 een bedrag geraamd.  Door vertraging in deze samenwerking hebben we uiteindelijk € 114.000 niet ingezet.
  • De uitvoering van het automatiseringsplan 2015 is vertraagd, mede door de vertraging in eerder genoemde ICT-samenwerking. Daarnaast hebben we de automatiseringsplannen 2012, 2013 en 2014 afgesloten. Dit leidt tot een voordeel op de onderhoudskosten en kapitaallasten van € 500.000.