3 Onderhoud kapitaalgoederen

1. Voortgang realisatie drie sociaal culturele centra en vastgoed op orde 2015

SCC’s
In 2015 is verder vorm gegeven aan de  ontwikkeling van sociaal-culturele centra in Bemmel, Gendt en Huissen.

In Bemmel is in nauwe samenwerking met SCC De Kinkel een renovatieplan opgesteld dat aan de raad is voorgelegd. Naar verwachting kan in 2016 een begin gemaakt worden met de renovatie van de Kinkel.

In Gendt is Providentia in 2015 gerenoveerd en in gebruik genomen.

De planvorming voor het Stadhues in Huissen is in 2015 afgerond. Het Stadhues in Huissen krijgt een herbestemming die past bij dit gemeentelijk monument. Na jaren van leegstand is met een ontwikkelaar en de partners Rijn-Waal groep (voorheen Betuweland) en WaardWonen overeenstemming bereikt over het realiseren van tijdelijke zorgappartementen die in de toekomst worden omgebouwd tot sociale  huurappartementen in eigendom van WaardWonen. De gemeente blijft eigenaar van het monumentale deel op de begane grond van het klooster. Op de begane grond is een sociaal-culturele functie voorzien, waarin de bibliotheek gelijktijdig met de komst van de bewoners van Sancta Maria kan  worden gehuisvest. In de toekomst krijgt een groot deel van de begane grond van het monumentale deel van het Stadhues een bestemming als sociaal-cultureel centrum. Naar verwachting wordt het Stadhues eind 2016 of begin 2017 opgeleverd

Ter dekking van de kosten is naast de netto opbrengst door verkoop van vastgoed  € 2,0 miljoen uit de algemene reserve in de  bestemmingsreserve gestort (begroting 2015). De netto opbrengsten uit verkoop van vastgoed worden gereserveerd in een bestemmingsreserve ten behoeve van het achterstallig onderhoud aan gebouwen. Ook bij de drie te realiseren centra is sprake van achterstallig onderhoud.  
Bij de resultaatbestemming 2013 en 2014 is de opbrengst  van respectievelijk € 573.000 en € 11.000 gestort in deze reserve. In 2015 is voor Providentia € 745.550 en voor Stadhues € 56.704 (van het aanvullend voorbereidingskrediet van € 150.000) onttrokken aan deze reserve. Het restant ter grootte van € 1.781.746 wordt ingezet voor de renovatie van de Kinkel (begroot € 684.000) en voor de herbestemming van het Stadhues (€ 1.097.746). Aanvullend is besloten om voor de herbestemming van het Stadhues ook middelen uit de algemene reserve te onttrekken. Hieruit blijkt dus dat de bestemmingsreserve uitgeput zal zijn na uitvoering van de werkzaamheden.

In de financiële memo van het Stadhues, die ter inzage heeft gelegen voor de raad, is vermeld dat er naast de dekking uit de bestemmingsreserve ook dekking is gevonden in de vorm van:

  • € 276.000 uit de algemene reserve
  • € 800.000 door activering van een deel van de investering bij het Stadhues.

In 2015 zijn de voorbereidingen voor de realisatie van deze drie sociaal-culturele centra afgerond. Het voorbereidingskrediet van € 300.000 dat bestemd was voor de planvorming voor deze centra is afgesloten. In de informatienota van 20-10-2015 is aangekondigd dat deze kosten gedekt zouden worden uit opbrengst verkopen gebouwen.
Op het product Vastgoed is in 2015 een voordelig resultaat behaald van ruim € 370.000, waarvan € 175.000 door verkoop van panden en € 164.000 door opbrengsten uit verkoop groen-/reststroken. Dit voordeel dekt de kosten van het voorbereidingskrediet. Het college is voornemens de  opbrengst reststroken groen te besteden aan een specifiek doel. Dat doel zal in de loop van 2016 worden bepaald. Daarom zal uit de toekomstige opbrengsten van verkoop gemeentelijke panden een bedrag van € 164.000 terugvloeien naar de opbrengsten verkoop groen/reststroken.  

In de informatienota werd de verwachting uitgesproken dat er door verkopen € 100.000 van het voorbereidingskrediet kan worden gedekt in 2015 en de overige € 200.000 in 2016. Het blijkt dat de dekking sneller is gerealiseerd dan werd verwacht in de informatienota.

Vastgoed op orde
Na een periode van inventarisatie is in 2015 gestart met het project vastgoed op orde. Op 22 april 2015 heeft het college ingestemd met de projectopdracht vastgoed op orde gemeente Lingewaard.
Bij resultaatbestemming van de jaarrekening 2014 is € 257.000 bestemd voor het project vastgoed op orde. Daarnaast is in de programmabegroting 2016 voor zowel 2016 als 2017 een bedrag van € 257.000 opgenomen t.b.v. het project vastgoed op orde, Deze bedragen worden gedekt door een onttrekking van de algemene reserve.

In 2015 is dit bedrag voor een deel besteed aan personele kosten voor een communicatiemedewerker en de vastgoedmanager. Er is een bedrag van ca. € 80.000 over, welk bedrag voor de komende jaren beschikbaar blijft voor dit project.

In 2015 is gestart met een marktverkenning voor de aanschaf van een vastgoed informatiesysteem. Naar verwachting zal een systeem in het voorjaar van 2016 worden aangeschaft.

In 2015 zijn drie objecten verkocht. Het betreffen brandspuithuisje Ressen, schoolgebouw Merlijn en clubgebouw TC Bemmel.

Reststroken groen
Het project reststroken is in september 2015 gestart in de kern Haalderen. Tot 31 december 2015 was in Haalderen, samen met incidentele verkopen in de andere kernen, een bruto-opbrengst gegenereerd van ruim € 164.000. Het hoofddoel van het project is de (kadastrale) grenzen van percelen helder en duidelijk vast te leggen, zodat er nooit misverstanden kunnen ontstaan over wie de eigenaar van een perceel is.

In 2016 zullen de kernen Doornenburg en Gendt worden opgepakt. Het project reststroken kent een doorlooptijd van drie jaren.