3 Onderhoud kapitaalgoederen

6. Openbare verlichting

Naam beleidsnota’s:

Beleidsplan Openbare Verlichting

Jaar van vaststelling:

2015

Programma:

9. Beheer en onderhoud

Doel:

Vastleggen van de beoogde kwaliteit van openbare verlichting en de daaraan verbonden kosten en kaders te stellen voor materiaalgebruik, toepassing en innovatie bij uitbreiding, onderhoud en vervanging.

Huidige stand van zaken:

De huidige kwaliteit van de verlichting varieert en voldoet voor bijna 72% aan de technische kwaliteitseisen. De verbetering zal in tien jaar voltooid zijn in combinatie met de in het beleidsplan vastgelegde duurzaamheidsaspecten.

Wat zouden we doen in 2015:

Het verder terugdringen van het gemiddelde energieverbruik per lichtmast en het verbeteren en vervangen van de bestaande openbare verlichting waren de belangrijkste speerpunten. Tegelijk met deze verbeteringswerken worden vervangingen uitgevoerd die ervoor zorgen dat de belasting van het milieu door de openbare verlichting verminderd wordt. Vooral gaat het hierbij om toepassing van duurzame materialen en armaturen met LED-verlichting en een laag energieverbruik waardoor de totale kosten voor energie omlaag kunnen worden gebracht.
In 2015 wordt het onderhoud aan de openbare verlichting Europees aanbesteed.

Wat hebben we gedaan in 2015:

Op dit moment is het energieverbruik 183,4 kWh per lichtmast. Deze energiebesparing is 3,3 % ten opzichte van 2013. Als gevolg van vervanging voldoet ruim 72% van het areaal aan de technische kwaliteitseisen. Het onderhoud aan de verlichting is sinds april 2015 uitbesteed aan de firma Ziut. Veel onderhoudswerkzaamheden worden echter door de lokale ondernemer Lightbusters uitgevoerd. In 2015 is het beleidsplan Openbare verlichting geactualiseerd. Tevens is eind 2015 een begin gemaakt met het vervangen van de verlichting op de grote industrieterreinen te weten: Gendt-Bemmel, Houtakker en het laatste deel van Pannenhuis 1. Op deze terreinen wordt LED-verlichting toegepast. Tenslotte zijn de laatste werkzaamheden verricht in het kader van het project Lingewaard verlicht bewust.   

Voorziening/reserve:

De dekking van de kosten voor renovatie en verbetering, die voortvloeit uit het geactualiseerde beleidsplan openbare verlichting 2015-2019, komt uit een tweetal investeringsimpulsen. De bijbehorende kapitaallasten komen ten laste van de reguliere budgetten. Er is geen voorziening of reserve openbare verlichting. Voor vervangingen van masten en armaturen bij einde levensduur zijn middelen opgenomen in de reguliere jaarlijkse budgetten. Dit geldt niet voor de voedingskabels die zich in de bodem bevinden.

Financieel:

In programma 9, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten voor openbare verlichting opgenomen als een onderdeel van “Wegen, straten en pleinen” (productnummer 210.00).