3 Onderhoud kapitaalgoederen

10. Verkeersvoorzieningen

Naam beleidsnota’s:

Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020

Jaar van vaststelling:

17 september 2015

Programma:

9. Beheer en onderhoud

Doel:

Het vastleggen van de gewenste beheervisie voor het instandhouden van de verschillende verkeersvoorzieningen.

Huidige stand van zaken:

Het onderhoud en beheer aan de verkeersvoorzieningen beperkt zich tot het herstellen van schade en vernielingen. Er wordt gering onderhoud uitgevoerd aan deze voorzieningen.

Wat zouden we doen in 2015:

Een inventarisatie van alle verkeersborden is in 2014 uitgevoerd. Deze inventarisatie is ondergebracht in het GBI beheersysteem. Deze inventarisatie is input geweest voor het ontwikkelen van de beleidsnotitie verkeersvoorzieningen.

Wat hebben we gedaan in 2015:

In 2015 is het beleidsplan verkeersvoorzieningen ontwikkeld en vastgesteld. De belangrijkste speerpunten van deze beleidsnotitie zijn: verkeers- en straatnaamborden vervangen voor retroreflecterende borden, het aantal borden in of langs de openbare ruimte zo veel als mogelijk te beperken tot de borden die vanuit verkeersveiligheidsoogpunt noodzakelijk zijn. Tenslotte wordt de  verkeersregelinstallatie op de locatie Nielant vervangen.

Voorziening/reserve:

Er is geen voorziening voor verkeersvoorzieningen en de onderhouds- en vervangingskosten moeten uit de reguliere begroting gedekt worden. Voor vervangingen bij einde levensduur worden geen middelen gereserveerd. De middelen voor het jaarlijks onderhoud in de begroting zijn ontoereikend.

Financieel:

In programma 9, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten voor verkeersvoorzieningen opgenomen als een onderdeel van “Verkeersmaatregelen” (prestatiedoel 9.1.1).