3 Onderhoud kapitaalgoederen

4. Rioleringen

Naam beleidsnota’s:

verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2013-2015)

Jaar van vaststelling:

2013, nov 2015 looptijd verlengd met één jaar (2016)

Programma:

9. Beheer en onderhoud

Huidige stand van zaken:

Het reguliere onderhoud  aan de riolering (met name kolken- en rioolreiniging, schadeherstel en onderhoud huisaansluitingen) wordt bekostigd uit de reguliere budgetten in de begroting die jaarlijks worden gecorrigeerd met areaalvergroting maar zonder prijsindexering. Vervanging en verbetering van de riolering wordt gedekt uit de gereserveerde middelen vanuit het vGRP 2013-2015. Om te komen tot een optimale afstemming van werkzaamheden, wordt gestreefd naar het gelijktijdig uitvoeren van rioolprojecten en wegonderhoud, waardoor financieel efficiënt wordt gewerkt en ook de onvermijdelijke overlast voor bewoners tot een minimum wordt beperkt.

Wat zouden we doen in 2015:

In beeld brengen van het functioneren van de riolering en de eventueel benodigde verbetermaatregelen (met name in Huissen, Pannenhuis en Gendt). Rioolvervanging in Gendt (centrum) en Bosweistraat e.o. in Bemmel.

Wat hebben we gedaan in 2015:

Er is veel tijd gestoken in het verder in beeld brengen van rioleringsgegevens. Hierdoor is het rioolbeheersysteem nu operationeel. Het BRP (basisrioleringsplan) voor Gendt is afgerond, het BRP voor Huissen is opgestart. Doordat dit meer tijd heeft gekost dan verwacht is het BRP van Pannenhuis nog niet opgestart.
In het centrum van Gendt is de riolering vervangen en verhard oppervlak afgekoppeld. Op bedrijventerrein Gendt-Bemmel is riolering vervangen en is een aantal aanpassingen aan het stelsel gedaan zodat de vuilemissie naar oppervlaktewater kleiner is geworden en voldaan wordt aan de eisen van het waterschap.  Daarnaast is de voorbereiding gestart voor rioleringswerkzaamheden in Bemmel (Bosweistraat e.o. en Oostervelden) zodat de uitvoering van deze werkzaamheden kan starten in 2016.

Financieel:

In programma 9, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten opgenomen in “Riolering en waterzuivering” als onderdeel van “Zorgen voor goede waterkwaliteit en voldoende waterberging” (prestatiedoel 9.2.1).