1. Ontwikkeling en opleiding

Wat hebben we bereikt?

Optimale kansen om eigen talenten te ontwikkelen

Vooraf
Het jaar 2015 was een spannend en zeer intensief jaar in het brede sociaal domein. De belangrijke nieuwe taken waarvoor gemeenten verantwoordelijk werden in de WMO en de Jeugd, zijn in uitvoering genomen. Heel veel was nieuw en ondanks de voorbereiding waren er nog vele stappen te zetten voor een goede inrichting van de uitvoeringsprocessen. Gelukkig heeft dit, voor zover we dat nu al kunnen beoordelen, de resultaten voor onze inwoners niet negatief beïnvloed. De gevraagde en noodzakelijke dienstverlening is geleverd en daarbij zijn er het hele jaar nauwelijks klachten geweest. Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Zowel bij de gemeente als bij onze partners en leveranciers van producten is dit zonder twijfel een zwaar jaar geweest met hoofdbrekens en zorgen. Voor de gemeente gaf het feit dat er zo moeilijk informatie beschikbaar kwam van leveranciers, veel onrust bij zowel uitvoerders als bestuur. “Zijn we wel voldoende in control” was steeds een vraag die iedereen elkaar stelde. Gelukkig was het ook duidelijk dat dit een landelijk probleem was.  

Er is heel hard gewerkt binnen het ambtelijk apparaat. Medewerkers hebben zich steeds zeer verantwoordelijk gevoeld en een grote werkdruk ervaren. Nu, aan het einde van dit jaar lopen de processen al veel beter. Wel hebben we vastgesteld dat een resultaat hiervan is dat er nu ook veel verantwoordelijkheid ligt bij de ambtelijke organisatie. De gemeente zal, voor het beleid dat we in 2016 samen met onze partners gaan opstellen, onderzoeken hoe we hiermee verder willen gaan.

Jeugd
2015 stond grotendeels in het teken van het bieden van zorgcontinuïteit voor jeugdigen die eind 2014 op grond van een geldige indicatie al bij een zorgaanbieder in traject zaten. Voor de nieuwe aanvragen voor jeugdhulp zijn consulenten geworven met kennis-van-zaken en/of werd expertise ingehuurd bij specialistische aanbieders. Door het wegvallen van Bureau Jeugdzorg als procesregisseur werd een grote druk gelegd op de consulenten jeugd van de gemeente; zij werden geacht ook voor alle lopende casussen het eerste aanspreekpunt te zijn en alles verder in goede banen te leiden. Ondanks de nieuwe materie en de grote druk zijn er geen incidenten geweest en is er slechts korte tijd een soort wachtlijst geweest voor het oppakken van vragen.

Veel aanbieders hebben hun facturen over 2015 nog steeds niet ingediend, waardoor het lastig blijft om de daadwerkelijke kosten voor jeugdhulp goed in te schatten. Ons houvast voor raming van de kosten is de maandelijkse opgave die zorgaanbieders verstrekken van het ‘onderhanden werk’.
In 2015 is € 730.000 uitbetaald aan het SVB voor budgetten PGB Jeugd. Het bedrag is gebaseerd op 97 geregistreerde budgetten aan 51 unieke personen. De 36 personen die eind 2015 een of meerdere toegekende budgetten hadden, krijgen voor 1 maart 2016 een persoonlijk gesprek voor de ‘herbeoordeling’.

Beleidsdoelen en prestaties