1.1.1 Bieden jeugdgezondheidszorg

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.1.1 Bieden jeugdgezondheidszorg

In Lingewaard wordt de JGZ 0 tot 4 jaar uitgevoerd door STMG en de JGZ 4 tot 19 jaar door VGGM.
De jeugdgezondheidszorg is gericht op de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van alle jeugdigen en stelt de bescherming, bevordering en bewaking hiervan centraal. Ze informeert jeugdigen en ouders over een gezonde leefstijl, monitort de ontwikkeling, signaleert (dreigende) problematiek en zorgt voor een adequate advisering en/of – indien nodig – doorverwijzing / toeleiding.
Ze bereikt zo goed als alle jeugdigen en hun ouders. Vanwege dit grote bereik is de JGZ een belangrijke partner ten aanzien van de preventieve en signaleringsfunctie binnen de keten.

In aansluiting op de transformatiegedachte zet de JGZ in op: de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders; meer accent te leggen op preventie en vroegtijdige inzet; meer basiszorg te realiseren ter voorkoming van duurdere zorg; door integrale zorg voor het kind / gezin (één kind, één gezin, één plan, één regisseur) te realiseren en te zorgen voor een laagdrempelige toegang.

De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten leidt tot tal van veranderingen in de aanpak van jeugd- en gezinsproblematiek. Elke gemeente maakt hier eigen keuzes. Ook voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft dit belangrijke consequenties, ook al maakt de JGZ-taak als publieke taak formeel geen onderdeel uit van de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. De JGZ zal zelf moeten transformeren om aan te sluiten bij de wijzigingen in het jeugdstelsel. En de JGZ kan vanuit haar wettelijke basistaken ook bijdragen aan de transformatiedoelen van het jeugdstelsel.
Hierover is in 2015 veel overleg en afstemming geweest in de regio. In 2016 zal een geactualiseerde beleidslijn worden voorgelegd aan de raad in samenhang met het bredere beleid op het sociale domein.