Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Een algemeen dekkingsmiddel kent in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

Algemene dekkingsmiddelen

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2015

Begroting 2015
na wijziging

Programma-begroting 2015

Onroerende zaakbelasting

10.689

10.506

10.510

Algemene uitkering Gemeentefonds

33.272

33.006

33.810

Integratie-uitkering Sociaal domein

18.398

18.297

18.670

Dividenden

120

121

121

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

2.572

2.370

2.000

Precariobelasting

1.062

1.047

1.047

Overige dekkingsmiddelen

311

312

312

Totaal algemene dekkingsmiddelen

66.424

65.659

66.470

Onroerend zaakbelasting

De gerealiseerde opbrengst van de OZB ligt 1,7% boven de raming. Dit is veroorzaakt door een aangetrokken bouwproductie waardoor er meer areaaluitbreiding was dan vooraf ingeschat. Daarnaast zijn er minder waardebezwaren toegekend dan waarmee rekening was gehouden.

Algemene uitkering

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds 2013 is definitief vastgesteld, waarbij er nog een nabetaling is ontvangen. Door actualisatie van de aantallen over 2014 is deze uitkering neerwaarts bijgesteld, dit is echter nog geen definitieve vaststelling waardoor er in 2016 ook nog mutaties zullen volgen. De nabetalingen en terugbetalingen worden veroorzaakt door actualisatie van de uitgavenmaatstaven (o.a. OZB-waarden, Wmo) waarmee het Rijk de algemene uitkering berekent.

Specificatie:

Over 2013 een nabetaling van

128.000

Over 2014 een terugbetaling van

-235.000

In 2015 de gevolgen van de decembercirculaire en de declaratie inzake niet gesprongen explosieven

377.000

Hogere opbrengst algemene uitkering in 2015

266.000

Vanaf 2015 is er een apart deelfonds voor de decentralisaties.
De integratie-uitkering maakt onderdeel uit van de algemene uitkering en dient daarom conform BBV art.8.5 in het overzicht algemene dekkingsmiddelen te worden begroot en verantwoord.

Dividenden

De gemeente Lingewaard ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van aandelenbezit. Dividenden moeten verantwoord worden in het jaar waarin het recht op het ontvangen van dividend ontstaat oftewel in het jaar waarin de algemene vergadering van aandeelhouders beslist over het dividend.

Rekening 2015

Begroting 2015
na wijziging

Vitens 2014

109.000

96.000

BNG 2014

11.000

25.000

Totaal

120.000

121.000

Na de verkoop van de aandelen van Grondbank GMG BV heeft de gemeente het aandeelhouderschap gecontinueerd in de Nazorg Bodem Holding BV. De aandeelhoudersvergadering gaf als richtlijn voor het dividendbeleid van Nazorg Bodem, dat vanaf 2009 geen dividend werd uitgekeerd voordat de vermogenspositie was verbeterd. Nazorgbodem zal hoogstwaarschijnlijk halverwege 2016 overgenomen worden door de nieuwe Stichting Bodembeheer Nederland. Wat dit betekent voor het aandeelhouderschap is nog niet bekend.

Bespaarde rente reserves en voorzieningen

De renteopbrengsten worden beschouwd als vrij besteedbare middelen. De hierdoor bespaarde rente (4% van de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2015 ad € 64.294.000 excl. verliesvoorziening Bergerden) wordt verantwoord in de exploitatie. Een gedeelte van de bespaarde rente wordt als algemeen dekkingsmiddel ingezet voor de (exploitatie)begroting en het restant wordt gestort in de Algemene reserve. Als de bespaarde rente hoger is dan begroot, wordt er meer gestort in de Algemene reserve dan begroot.
De stand per 31 december 2015 bedraagt € 54.529.000 (excl. verliesvoorziening Bergerden ad. € 12.100.000).

De verruiming van de heffing van precariobelasting (met ingang van 2016) moet leiden tot een positief effect op het begrotingssaldo waardoor we in de toekomst minder rente als dekkingsmiddel hoeven in te zetten. Gevolg hiervan is weer dat meer rente wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

Precario belasting

Op 1 juli 2014 is een belasting op het hebben van kabels en leidingen in de gemeente ingevoerd. Het tarief per strekkende meter is € 3,-. Nader onderzoek heeft nog een extra leidingnetwerk opgeleverd waardoor de realisatie € 15.000 hoger is uitgekomen dan de raming.
In de door de raad vastgestelde begroting 2016 is de heffing precariobelasting uitgebreid. Vanaf 2016 wordt deze belasting niet alleen geheven op gasleidingen, maar ook op elektriciteits- en waterleidingen. Daarnaast is het tarief met ingang van 1 januari 2016 verhoogd naar € 4 per strekkende meter.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dit betreft de opbrengsten van de hondenbelasting en de toeristenbelasting. De reclamebelasting wordt niet meegenomen als algemeen dekkingsmiddel omdat bij de instelling van het ondernemersfonds is afgesproken dat de netto-opbrengst van de reclamebelasting rechtstreeks beschikbaar wordt gesteld aan het ondernemersfonds.

Rekening 2015

Begroting 2015
na wijziging

Hondenbelasting

220.800

224.300

Toeristenbelasting

90.400

87.300

Totaal

311.200

311.60