Kredietstaat en toelichting

In onderstaand overzicht wordt de financiële stand van zaken van de lopende investeringskredieten weergegeven. Het totaal aan verwachte over-  en onderschrijdingen op de investeringskredieten komt uit op een voordeel van € 2,1 miljoen (afgerond). De opvallendste en belangrijkste over- en onderschrijdingen worden vervolgens kort toegelicht.

Toelichting op de kredietstaat

1. Aanpassing gemeentelijke huisvesting
Hoewel het gebouw is opgeleverd en wordt gebruikt is het totale project nog niet afgesloten en loopt het krediet nog door. Er loopt nog een onderzoek naar de klimaatbeheersing en ook het lockersysteem werkt nog niet optimaal. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over het al dan niet realiseren van een vergaderruimte voor de gemeenteraad.
Eind 2015 laat de kredietadministratie een onderschrijding zien van € 770.500. Omdat in 2011 en 2012 kosten ten laste van dit krediet waren geboekt, waarop niet mag worden afgeschreven, zijn eind 2011 en 2012 bedragen van het krediet overgeboekt naar de lopende exploitatie en ten laste gebracht van het gerealiseerd resultaat van dat jaar. In 2011 ging het om een bedrag van € 723.000 voor o.a. de huur van tijdelijke huisvestingsunits en in 2012 om een bedrag van € 47.500.

2. Automatiseringsplannen 2012 t/m 2015
Investeringen uit de plannen 2012, 2013 en 2014 zijn afgehandeld en kunnen worden afgesloten.
Het automatiseringsplan 2015 is pas laat in het jaar 2015 vastgesteld. Hierdoor kon ook pas laat aan de projecten worden begonnen. De projecten die gestart zijn lopen door in 2016.
Informatievoorziening decentralisatie Sociaal Domein; deze investeringen vinden in een vertraagd tempo plaats. De transitie is overgaan naar het transformatieproces. In dit proces wordt nagedacht over de wijze waarop het werk gedaan moet gaan worden en welke hulpmiddelen er nodig zijn. Doordat in de uitvoering van dit programma de tijd genomen wordt hier een goede voorbereiding te doen, levert dat een vertraging op in de planning van de investeringen. Het programma is nog niet afgerond en daarmee kan het krediet nog niet worden afgesloten.

3. Haltevoorzieningen RijnWaalSprinter

Ten aanzien van de door de provincie uitgevoerde reconstructie van de kruising Van Elkweg-Papenstraat in Bemmel moet de financiële afwikkeling door de provincie nog worden afgerond. Omdat bij deze reconstructie ook de opwaardering van de haltevoorziening is betrokken kan de finale declaratie pas in 2016 plaatsvinden.

4. Opwaarderen bushalten lijn 33
Het opwaarderen van de halten heeft met uitzondering van een enkele halte plaatsgevonden. In 2016 resteert nog een haltepaar aan de Polseweg in Huissen, waarna de vaststelling van de subsidie door de provincie kan plaats vinden.

5. Herinrichting Loostraat/van Voorststraat, Huissen

Uitvoering maatregelen is grotendeels klaar (samen met rioleringsmaatregelen Loostraat/van Voorststraat). Er moeten nog een paar laatste maatregelen in 1e helft 2016 uitgevoerd worden.

6. Capaciteitsverruiming Ir. Molsweg
De voorgeschreven isolatievoorzieningen van de in de omgeving gelegen woningen zijn in uitvoering gebracht en afgerond, maar de isolatievoorzieningen moeten nog in een na-onderzoek op hun werking worden onderzocht. Dit zal plaatsvinden in 2016.

7. Aanleg busbaan langs Ir. Molsweg Huissen
De busvoorzieningen zijn afgerond. De voorgeschreven isolatievoorzieningen van de in de omgeving gelegen woningen zijn uitgevoerd. In 2016 moet de afrekening met de gemeente Arnhem en de Stadsregio nog plaatsvinden.

8. Rijnwaalpad; fietspad
De laatste schakel in dit snelfietspad tussen Nijmegen en Arnhem moet in de vorm van een tunnel onder het Kattenleger nog worden uitgevoerd.

9. Rijnwaalpad; tunnel
Dit project is nog niet afgerond omdat het lichtkunstwerk in de tunnel nog moet worden opgeleverd. In 2016 kan de einddeclaratie volgen.

10.  Vervanging verkeersregelinstallatie van Elkweg/Papenstraat, Bemmel
De reconstructie van dit kruispunt is in combinatie met de vervanging van de verkeersregelinstallatie door de provincie uitgevoerd. Ingevolge de potentheorie heeft de gemeente een bijdrage in de kosten geleverd. De finale afrekening moet echter nog plaatsvinden. De provincie heeft toegezegd dit in 2016 te zullen afronden.

11. Voorbereidingskrediet Scholencomplex Ot en Sienpad, Huissen
Het ontwerpoverleg over de renovatie van de scholenlocatie aan het Ot en Sienpad verloopt moeizaam. Met name de onderwijsinhoudelijke samenwerking en de vorming van 1 of 2 Integrale Kindcentra roepen veel discussie op. Pas als daar begin 2016 duidelijkheid over is kan het daadwerkelijke ontwerpproces verder voortgang krijgen.

12. Restauratie Fort Pannerden 3efase
Het project Fort Pannerden is in volle gang en het fort wordt in april 2016 geopend. Afsluiting van het krediet vindt in de loop van 2016 plaats.

13. SCC Stadhues
Het voorbereidingskrediet is onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de herbestemming van het Stadhues als sociaal cultureel centrum en woonzorglocatie/huurappartementen voor Waardwonen.
Het voorbereidingskrediet kan nog niet worden afgesloten. Dit krediet wordt in 2016 bijgeraamd naar € 800.000 zijnde de volledige kosten ten behoeve van  het sociaal culturele deel. Oplevering van het Stadhues wordt eind 2016 of begin 2017 verwacht.

14.  Renovatie SCC De Kinkel, Bemmel
Op 21 april 2015 heeft de gemeenteraad besloten het krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie van de Kinkel, zijnde een bedrag van € 683.650. Hierna is gestart met de voorbereidingen om het Cultureel Centrum De Kinkel in Bemmel te renoveren. Nadat de eerste aanbestedingsronde in 2015 niet tot een gunning had geleid, is het programma geknipt. Inmiddels zijn de inpandige verbeteringen (armaturen) afgerond en is een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart voor de buitenkant van het gebouw. De verwachting is dat deze nieuwe ronde leidt tot een gunning, binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget, waarmee de renovatie eind 2016 afgerond kan zijn.

15. Ondergrondse afvalcontainers
Het investeringsbudget aanschaf ondergrondse afvalcontainers is bedoeld voor financiering van ondergrondse restafvalcontainers bij nieuwe hoogbouwcomplexen. Vanwege de economische crisis zijn een aantal hoogbouw projecten nog niet gerealiseerd. Waard Wonen is momenteel aan het bouwen aan de Van Gelrestraat/Van Kleefstraat in Huissen. Bij dit complex zijn ondergrondse containers gepland. Dat betekent dat een deel van het investeringsbudget in ieder geval in 2016 besteed wordt.

16. Aanschaf 2e minicontainer
De minicontainers zijn aangeschaft en merendeels eind 2014 geplaatst bij de huishoudens.
Het investeringsbudget is bij besluit van B&W van 9 december 2014 verhoogd met een bedrag € 77.300.

17. Revitalisering Pannenhuis, Huissen
Voor dit project zullen de kosten lager uitvallen dan geraamd, dit komt met name door aanbestedingsvoordeel. Het project Pannenhuis is klaar, maar kan nog niet afgesloten worden omdat de aanvraag voor provinciale subsidie nog niet is afgehandeld. Op het moment van schrijven (maart 2016, red.) is nog niet geheel duidelijk hoe de lagere kosten vertaald worden in de hoogte van de subsidie. De subsidieafwikkeling zal in de loop van 2016 gebeuren.

18. GRP 2013-2015, Vrij vervalriolering
De projecten Molenstraat Angeren, Van Voorststraat Huissen en afkoppelen De Plak (Bemmel), van der Mondeweg (Haalderen), 't Hof (Gendt) zijn met een positief resultaat afgesloten. Voornaamste reden hiervoor is het aanbestedingsvoordeel dat behaald is. Het project Rijnstraat Doornenburg is met een kleine negatieve afwijking (ca. € 15.000) afgesloten. Het verwachte eindresultaat is behaald.
Van het project Gendt-Bemmel is de uitvoering afgerond. Dit project kan afgerond worden zodra de onderhoudstermijn afgelopen is (2016).
De projecten basisinspanning Gendt en buitengebied Gendt zijn momenteel in uitvoering en worden in 2016 afgerond. Deze kunnen na afloop van de onderhoudstermijn (in 2016) afgesloten worden.
Voor de projecten Bosweistraat en Anna Vaecstraat in Bemmel zitten we nog in de voorbereidingsfase. In 2016 zal uitvoering plaatsvinden.

19. Rioolgemalen, Persleiding drukriolering
In de afgelopen jaren zijn al veel maatregelen getroffen bij gemalen en drukriolering in de hele gemeente (o.a. nieuwe pompen in de gemalen Huttenstraat en Van Voorststraat, aanbrengen debietmeters, vervangen moederkasten drukriolering). De werkzaamheden worden in 2016 afgerond.

20. Urnenmuur Gendt
Er is gekozen voor een goedkoper product om de urnenvoorziening te realiseren (er zijn twee urnenzuilen aangeschaft in plaats van de bouw van een urnenmuur).  Er is mede daardoor gekozen om het resterende budget te besteden aan de herinrichting van het betreffende grafveld waar de urnenzuilen zijn geplaatst.

21. Inrichting Veld 1 De Hoeve, Huissen
Na de vaststelling in december 2014 van het Beleidsdocument Begraafplaatsen 2014 – 2024 is in 2015 gestart met de voorbereiding van de uitwerking van de benodigde maatregelen ter verbetering van de inrichting van de drie ‘actuele’ begraafplaatsen. Dit heeft enerzijds geleid tot de behoefte tot behoud van het beschikbaar gestelde budget van € 90.000 en anderzijds tot de overweging om dit budget te besteden aan de herinrichting van begraafplaats De Teselaar (ca. € 15.000), begraafplaats Gendt (orde grootte € 30.000) en begraafplaats De Hoeve (ca. € 45.000). De detailuitwerking is in ontwerp en uitvoering vindt plaats in 2016.