6 Verbonden partijen

Inleiding

De gemeente Lingewaard heeft in diverse organisaties bestuurlijke bevoegdheden. Deze bestuurlijke zeggenschap brengt verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met zich mee. Door bijvoorbeeld te participeren in een gemeenschappelijke regeling verbindt de gemeente zich aan de andere organisatie. Naast de mogelijkheden die deze bestuurlijke participaties bieden, zijn hieraan risico’s verbonden. Zoals beleidsmatige (verlies van eigen beleidsruimte, doelen worden niet gerealiseerd), financiële (opdraaien voor tekorten) of onduidelijke afbakening van verantwoordelijkheden (functievermenging).

In de “Nota verbonden partijen” is onder andere een dwingend kader opgenomen voor de oprichting van en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, maar ook voor de gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Bovendien geeft deze nota aan op welke wijze de interne controle, verantwoording en toezicht met betrekking tot de verbonden partij is geregeld. Het doel hiervan is de gemeenteraad zicht te geven op de mate waarin de beoogde doelstellingen binnen de verbonden partijen worden gerealiseerd, op goede borging van het publieke geld dat in de verbonden partijen omgaat en op adequate beheersing van de eventuele risico’s. De “Nota verbonden partijen” is in juli 2015 opnieuw door de gemeenteraad vast gesteld.
De totaal bijdrage van onze gemeente aan de “Verbonden Partijen” bedroeg in 2015 circa elf miljoen euro. Een transparante, efficiënte en effectieve aansturing, beheer en toezicht van bestuurlijke relaties is daarom noodzakelijk. Het Besluit Begroting en Verantwoording stelt de eisen aan de wijze waarop in de begroting en het jaarverslag moet worden omgegaan met de verantwoording over de verbonden partijen.