6 Verbonden partijen

Overzicht van de verbonden partijen

De gemeente participeert in de volgende Verbonden Partijen

 1. Gemeenschappelijke Regeling Euregio Rijn Waal
 2. Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Overbetuwe
 3. Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken
 4. NV Vitens
 5. NV Bank Nederlandse Gemeenten
 6. Nazorg Bodem Holding BV
 7. Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen
 8. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
 9. Gemeenschappelijke Regeling Bergerden
 10. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland “Presikhaaf Bedrijven”
 11. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
 12. Gemeenschappelijke Regeling regio Arnhem Nijmegen
 13. Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking regio Arnhem
 14. Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen

Een nadere toelichting op deze Verbonden Partijen staat hieronder. We volgen daarbij de indeling in de toezicht arrangementen.

De financiële verantwoording van de verbonden partijen bevindt zich in de besluitvormende fase (maart/april 2016). Om deze reden hebben we nog geen informatie opgenomen bij het onderdeel "Financieel belang" en zijn de indicatoren nog niet ingevuld.

Categorie 1: Verbonden partijen minder belang.

Gemeenschappelijke Regeling Euregio Rijn Waal

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

Opgericht in 1971, publiekrechtelijk sinds 1993

Datum meest recente wijziging van de VP

Statuten in 2007 gewijzigd

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 10

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

 • 49 Nederlandse en Duitse gemeenten
 • 3 regionale instanties
 • 2 kamers van koophandel

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Aangewezen namens de raad:
T.B.M. Aaldering, H. Gertsen
Aangewezen namens het college:
T. Janssen
Gemeentelijk aandeel is 3/134

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

Vanwege zijn samenstelling is voor de Euregio een afwijkende procedure van toepassing. De jaarrekening 2015 wordt pas op 19 mei 2016 door de Euregioraad vastgesteld. De begroting voor 2017 wordt op 24 november 2016 vastgesteld.

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Rekeningresultaat

Aandeel Lingewaard in het resultaat

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Over de voortgang van de ontwikkelingen heeft de VP in het kader van de jaar- en verantwoordingscyclus aan het algemeen bestuur gerapporteerd (o.a. vaststelling jaarrekening en begroting). Alle activiteiten/doelstellingen zijn binnen de begroting gerealiseerd.

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Ja

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

Verwezen kan worden naar het vastgestelde Interreg IV A programma

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

Ruime EU subsidiemogelijkheden voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en gezondheidszorg.

Rapportages

Jaarverslag 2015

Zie opmerkingen bij financieel belang.

Begroting 2017

idem

Interne organisatie

Proces verantwoordelijk team

Sociaal Beleid

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Overbetuwe

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

GR is in werking getreden op 20 april 1972

Datum meest recente wijziging van de VP

16 mei 2013

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 3 en 6

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

De gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme in het gebied

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Namens het college is aangewezen:
T. Janssen (AB)
Namens de raad is aangewezen:
B. van Ottele
Gemeentelijk aandeel is 1/3

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

€ 0

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen: € 0

Vreemd vermogen: € 6.850

Rekeningresultaat

€ 0

Aandeel Lingewaard in het resultaat

Geen

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Niet van toepassing

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Niet van toepassing

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Niet van toepassing

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Niet van toepassing

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

Recent is het Park Holthuizen van ruim 20 ha. verkocht. De nieuwe eigenaar is een particulier initiatiefnemer voor herontwikkeling van de voormalige boerderij en inrichting van het gebied. Ons college overweegt planologische medewerking en is in overleg met de initiatiefnemer. De herontwikkeling richt zich op een combinatie van wonen en publieke functies (ruimte voor expositie en educatie met terras/theetuin) waarmee de toegankelijkheid van het groene gebied wordt gewaarborgd

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

De verkoop van grond genereert  inkomsten voor het recreatieschap. Deze zijn waarschijnlijk pas in de jaarstukken van 2016 zichtbaar

Rapportages

Jaarverslag 2015

30 mei 2016

Begroting 2017

Gemeenten zijn alleen aandeelhouder van de NV Uiterwaard. Daarom wordt sinds 2000 als VP geen begroting meer opgesteld.

Interne organisatie

Proces verantwoordelijk teams

Ruimtelijk Beleid en Sociaal Beleid

Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

1 juli 2007

Datum meest recente wijziging van de VP

6 november 2014

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 1

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Gemeenten Arnhem, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal en Lingewaard

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de volwasseneneducatie. Deze regeling kan daarnaast gebruikt worden voor andere onderwijszaken die afstemming behoeven in de regio

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Namens het college is aangewezen:
H. Witjes (AB)
10% (één van de tien gemeenten) voor de twee genoemde percelen

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

€ 3.148

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen: n.v.t.

Vreemd vermogen: n.v.t.

Rekeningresultaat

€ 93.935

Aandeel Lingewaard in het resultaat

Geen resultaatbestemming bekend

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Kosten zijn voor ambtelijke ondersteuning gemeente Arnhem

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

n.v.t.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

n.v.t.

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

n.v.t.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

Geen

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

Geen

Rapportages

Jaarverslag 2015

14 april 2016

Kader begroting 2017

14 april 2016

Interne organisatie

Procesverantwoordelijk team

Sociaal Beleid

NV Vitens

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

2006

Datum meest recente wijziging van de VP

2 januari 2015

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 11

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf.

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, waaronder inbegrepen de winning, productie, transport en distributie van water

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Deelname aan de aandeelhoudersvergadering:
M. Schuurmans- Wijdeven
Lingewaard is houder van 37.387 aandelen (is 0,65% van het totaal). Deze vertegenwoordigen een waarde van € 6.081.

Door wie

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

E.V. 01-01 € 421.200.000
E.V. 31-12 € 471.700.000
V.V. 01-01 € 1.292.500.000
V.V. 31-12 € 1.242.700.000

Rekeningresultaat

€ 55.400.000

Aandeel Lingewaard in het resultaat

n.v.t.

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja, er is € 108.796 aan dividend ontvangen waar € 96.000 was begroot.

Voortgang

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Ja, vorige regel

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Nog niet bekend

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Nog niet bekend

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

Nog niet bekend

Ontwikkelingen

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

Nog niet bekend

Jaarverslag 2015

22 april 2016

Rapportages

Begroting 2017

Onbekend

Tussenrapportages d.d.

N.v.t.

Procesverantwoordelijk team

Financiën

Interne organisatie

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

26 november 1914

Datum meest recente wijziging van de VP

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 11

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap.

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering: Burgemeester
19.305 van in totaal 55.690.720 aandelen is 0,03%

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

De gemeente Lingewaard beschikt over 19.305 aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze vertegenwoordigen een waarde van € 48.262,50

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

E.V. 01-01 € 3.582.000.000
E.V. 31-12 € 4.163.000.000

Rekeningresultaat

€ 226.000.000

Aandeel Lingewaard in het resultaat

n.v.t.

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

Rapportages

Jaarverslag 2015

22 april 2016

Begroting 2017

Interne organisatie

Procesverantwoordelijk team

Financiën

Nazorg Bodem Holding B.V.

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

2007

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Paragraaf grondexploitatie

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Aandeelhouders van Nazorg Bodem Holding B.V. waren op 31-12-2015 de gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Rijnwaarden, West Maas en Waal, Westervoort, Zevenaar en het Waterschap Rivierenland.

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Nazorg Bodem is in 2006 begonnen met de afkoop en overname van nazorg- en saneringsprojecten. Als overheids-BV neemt zij de zorg voor een vervuilde locatie uit handen van overheden en particulieren.

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering

Door wie?

Burgemeester

Gemeentelijk belang/aandeel (als %) t.o.v. totaal

118 aandelen, zijnde 2,8% van het totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

Richtlijn voor het toekomstig dividendbeleid van Nazorg Bodem is, dat de komende jaren vanaf 2009 geen dividend wordt uitgekeerd. Eerst wordt gezorgd voor een verbetering van de vermogenspositie.

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van 2015

Eigen vermogen per 01-01-15 € 342.636
Eigen vermogen per 31-12-15 € ...

Rekeningresultaat 2015

€ ...

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich in 2016 naar verwachting voordoen?

Nazorg Bodem, het Bodemcentrum, de Bosatex, de Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu willen samen gaan in de Stichting Bodembeheer Nederland. Na het due dilligence onderzoek wordt definitieve besluitvorming voor de overname van Nazorg Bodem verwacht in juni 2016.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

Nog niet bekend.

Rapportages

Jaarverslag 2015 VP d.d.

Geen opgave bekend

Begroting 2016 VP d.d.

Geen opgave bekend

Tussenrapportages d.d.

N.v.t.

Interne organisatie

Procesverantwoordelijk teams

Projectrealisatie en Financiën

Categorie 2: Verbonden partij gemiddeld belang.

Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

1 december 2010

Datum meest recente wijziging van de VP

1 augustus 2014

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 6

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Beheer van publiek toegankelijk groene ruimte (Park Lingezegen) tussen de steden, inclusief de financiering van dat beheer

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Aangewezen door college
T. Janssen
Gemeentelijk aandeel is 1/3 in DB, 1/6 in AB

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

€ 240.000

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

E.V. 01-01 € 25.063.000
E.V. 31-12 € 14.967.000
V.V. 01-01 € 2.337.000
V.V 31-12 € 1.024.000

Rekeningresultaat

€ 8.230.000

Aandeel Lingewaard in het resultaat

€ 235.000

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Als gevolg van externe omstandigheden is noodzakelijkerwijs met de uitvoering van enkele onderdelen gewacht. Dit betreft de inrichting van een perceel waarvoor de verwerving nog niet rond was en de inpassing van de A15. Voor het overige zijn alle in Lingewaard afgesproken voorzieningen gerealiseerd

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Ja

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

Binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling is het projectbureau voor de realisatie begonnen aan de transitie naar een beheerorganisatie. Daarnaast is de gebruikersraad haar werk gestart als adviseur aan het parkbestuur.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

Dit gebeurt binnen de bestuurlijke en financiële kaders van de gemeenschappelijke regeling en heeft geen gevolgen voor de bevoegdheden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling of voor de gemeentelijke begroting of de parkbegroting.

Rapportages

Jaarverslag 2015

31 maart 2016

Begroting 2017

15 februari 2016

Tussenrapportages d.d.

Interne organisatie

Procesverantwoordelijke teams

Ruimtelijk Beleid en Infrastructuur

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

2002: ‘Hulpverlening Gelderland Midden’

Datum meest recente wijziging van de VP

2011: ‘Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland – Midden’

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 1, 2 en 10

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Gemeenten: Arnhem, Ede, Wageningen, Renkum, Nijkerk, Zevenaar, Doesburg, Rheden, Overbetuwe, Duiven, Westervoort, Rozendaal, Scherpenzeel, Rijnwaarden, Barneveld en Lingewaard

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

 • Publieke gezondheid
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

M. Schuurmans-Wijdeven (AB) openbare veiligheid
Namens Lingewaard neemt burgemeester T. van Asseldonk van Overbetuwe het DB voor zijn rekening.
J. Sluiter (AB) publieke gezondheid
3%

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

Gezondheidszorg: € 12,36 per inwoner
Brandweerbijdrage: € 1.818.441

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

E.V. 01-01 € 3.273.480
E.V. 31-12 € 7.319.307
V.V. 01-01 € 25.314.383
V.V. 31-12 17.784.212

Rekeningresultaat

€ 4.545.837 (vóór bestemming).

Aandeel Lingewaard in het resultaat

Resultaat brandweer naar rato van ingebracht budget.
Resultaat gezondheidszorg naar rato van inwoneraantallen.

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

De VGGM heeft de taken in het kader van de publieke gezondheid, jeugdgezondheidszorg  en brandweerzorg e.d. gerealiseerd binnen de financiële kaders en met realisatie van haar eigen doelstellingen en financiële kaders

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Ja

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

 1. De doorontwikkeling repressieve  organisatie brandweerzorg heeft plaatsgevonden.
 2. De VGGM heeft per 1-1-2015 de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jr. (consultatiebureau) overgenomen van de STMG. De uitvoering is vooralsnog ondergebracht in de Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden. De overname is goed verlopen waarbij de continuïteit van zorg gewaarborgd is gebleken. In 2015 zijn de  trajecten van integratie JGZ 0-4 en JGZ 4-18 jr. en de flexibilisering van taken tussen jeugdverpleegkundige en jeugdarts ingezet. Tevens is de overname per 1-1-2016 van JGZ 0-4 jr. van Icare (vier ‘West’gemeenten) voorbereid

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

De integratie van de JGZ 0-4 jr. met JGZ 4-18 jr. zal op termijn zowel in de uitvoering als financieel (synergie) voordelen opleveren. Punt van aandacht is de huisvesting van de consultatiebureaus die zijn overgenomen op basis van huurcontracten (5 jaar) en waarvoor op termijn mogelijk andere locaties moeten worden gevonden

Rapportages

Jaarverslag 2015

22 juni 2016

Begrotingskader 2017

16 december 2015

Interne organisatie

Proces verantwoordelijk teams

Veiligheid, Toezicht & Handhaving en Sociaal Beleid

Categorie 3. Verbonden partij groot belang.

Gemeenschappelijke Regeling Bergerden

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

1 april 1999

Datum meest recente wijziging van de VP

De gemeenschappelijke regeling is, mede in verband met de fusie, herzien in 2004 en op 1 maart 2005 in werking is getreden

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 4

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Gemeenten Lingewaard en Nijmegen

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Het concrete doel is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling: het ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk glastuinbouwgebied (art. 4 regeling).

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Namens het college zijn aangewezen:
Voorzitter AB en DB: M. Schuurmans- Wijdeven
Dagelijks bestuur: M. Schuurmans-Wijdeven, T Peren
Namens de raad zijn aangewezen:
Algemeen bestuur:  T. Aaldering, P. Hegeman
50%

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

50%

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Het betreft een grondexploitatie. Er is geen sprake van eigen of vreemd ver-mogen.

Rekeningresultaat

Zie informatie bij rapportages.

Aandeel Lingewaard in het resultaat

50%

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Nee

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Nee

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Nee

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

Uitgangspunt bij de begrotingen 2015 en 2016 en jaarrekeningen 2013 en 2014 was dat het lukt om de bestemming van Bergerden voor een gebied van 27 hectare te verbreden naar agro gerelateerde bedrijvigheid (kan tegen hogere grondopbrengsten worden verkocht). De provincie heeft echter aangegeven hieraan niet mee te kunnen werken, omdat het niet is opgenomen in het Regionaal Programma Bedrijventerreinen.
Doordat bestemmingsverbreding niet mogelijk is kan de provincie de begroting van de GR niet goedkeuren, want deze is gebaseerd op de verbreding. Doordat er geen bestemmingsverbreding wordt mogelijk gemaakt moet de grondexploitatie (afgekort: grex), die als grondslag onder de begroting 2016 voor Bergerden ligt, opnieuw worden geactualiseerd. Deze actualisatie is voorbereid en sluit, afhankelijk van enkele variabelen, op een verlies van circa € 24,4 miljoen (NCW). Dit is een voorzienbaar verlies en daarom moeten de deelnemers in de GR dit aanvullende verlies van circa € 14,2 miljoen nemen en verdelen. Voor beide gemeenten betekent dit een aanvullend verlies van circa € 7,1 miljoen.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

€7,1 miljoen aanvullend verlies voor Lingewaard

Rapportages

Jaarverslag 2015
Begroting 2017

Het AB heeft de wenselijkheid van ont-binding GR uitgesproken. Daardoor ver-loopt het proces m.b.t. jaarrekening en begroting volgens een ander proces waarbij het voorstel tot opheffing in juli door de raad kan worden behandeld (en het liquidatieplan in december kan wor-den vastgesteld). De planning is als volgt:

 • Toesturen stukken AB in de week van 10 mei
 • Besluitvorming in AB in de week van 16 mei.
 • Collegestukken aanbieden: 24 mei
 • Collegebesluit: 31 mei
 • Stukken richting griffie en raadsbehandeling: 22 juni en 6 juli (Nijmegen) en 14 juli (Lingewaard)

In dit schema lopen de jaarstukken mee. Dat betekent dat de termijnen conform de Wgr niet gehaald worden en de GR onder toezicht provincie blijft.

Interne organisatie

Procesverantwoordelijk teams

Sociaal Beleid en Werk&Inkomen

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland “Presikhaaf Bedrijven’

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

1990

Datum meest recente wijziging van de VP

2001

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 2

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

 • Uitvoeren Sociale Werkvoorziening binnen de Participatiewet
 • Tot stand brengen en beheren van het t.b.v. de uitvoering noodzakelijke SW-werkverband

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Aangewezen namens de gemeenteraad
J. Sluiter (AB/DB)
8,31%

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

8.61%

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

E.V. 01-01 € 0
E.V. 31-12 € 0
V.V. 01-01 € 36.118.000
V.V. 31-12 € 35.067.000

Rekeningresultaat

€ 14.605.000 negatief

Aandeel Lingewaard in het resultaat

€ 1.257.500 negatief

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Nee. Het jaar 2015 zal worden afgesloten met een fors negatief resultaat.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

De algemene doelstelling van het verzorgen van Sociale Werkvoorziening en een aantal subdoelen wel.

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Nee.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

In mei/juni 2015 hebben alle GR-gemeenten besloten in te stemmen met een gezamenlijk voorstel n.a.v. een uitgebreid onderzoek en aansluitend advies van het bureau Berenschot. Dit betrof een strategische visie op de toekomst van Presikhaaf Bedrijven en de regionale samenwerking rond de uitvoering van de Participatiewet. Kort samengevat: gefaseerd “afbouwen en opbouwen” om de financiële, maatschappelijke en organisatorische kerndoelen te realiseren.
Aansluitend zijn regionaal ambtelijk de gevolgen ervan verder uiteen gerafeld en vastgelegd in een “Dynamisch Programmaplan Uitvoeringsstructuur Participatie Arbeidsmarktregio Midden Gelderland”.
Daarnaast heeft het Regionaal Portefeuilleoverleg Participatiewet (RPO P-wet), afspraken gemaakt over bestuurlijke taakverdeling en over de verdere implementatie van het geheel: maatschappelijk, financieel en organisatorisch (via Presikhaaf, het nieuwe WSP en de gemeenten zelf). Intussen is bij de GR sinds september 2015 een nieuwe interim-directeur aangesteld en bij het te ontwikkelen nieuwe WSP sinds oktober 2015 een “kwartiermaker” begonnen. Zowel de directeur als de kwartiermaker zijn gestart met het opstellen van congruente bedrijfsplannen voor 2016 e.v.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

E.e.a. moet leiden tot betere beheersing van de uitvoering, vermindering van de bedrijfsrisico’s en daarmee tevens beperking van het negatieve resultaat.

Rapportages

Jaarverslag 2015

20 juli 2016

Begrotingskader 2017

Aangezien het Algemeen Bestuur eerst een keuze moet maken voor de variant waarmee uitvoering gegeven zal worden aan het BReSDO rapport kunnen er nu geen kaders voor de begroting 2017 worden opgesteld waarin alle effecten van deze keuze al verwerkt zijn. Het is belangrijk dat er een begroting komt die realistisch is en in meerjaren perspectief voor de gemeenten duidelijkheid geeft. Het voorstel is om de kaderstelling in de loop van het 2e  kwartaal vast te stellen.

Tussenrapportages d.d.

Kwartaalrapportages 2015 1 t/m 3 (jaarverslag 2015 is tevens 4e kwartaalrapportage) ontvangen.

Interne organisatie

Proces verantwoordelijk teams

Sociaal Beleid en Werk&Inkomen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

14 november 2012

Datum meest recente wijziging van de VP

n.v.t.

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 5, 7, 8 en 10

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en Provincie Gelderland

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Verbonden Partij is een uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en milieu

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Namens het college is aangewezen:
Wethouder T. Janssen (AB en DB)
Circa 19%

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

€ 345.300

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

E.V. 01-01 €1.484.000
E.V. 31-12 € 866.000
V.V. 01-01 € 3.604.000
V.V. 31-12 € 4.237.000

Rekeningresultaat

€ 519.198 vóór bestemming

Aandeel Lingewaard in het resultaat

€ 30.416

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Het aandeel in de programmabegroting is grotendeels gehaald. Op de onderdelen waarop dit niet is gehaald zal in 2016 een inhaalslag worden gemaakt.

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Ja.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Ja.

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

In 2015 heeft een verschuiving van taken tussen gemeente en ODRA plaatsgehad: taken enkelvoudige kap en inritvergunning en invorderen dwangsommen en bestuursdwang is overgedragen aan ODRA en taak microplanologie is teruggekomen naar gemeente. Met de taak micro planologie is per 1-1-2016 ook één fte teruggekomen naar de gemeente.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

In 2016 is de bijdrage aan ODRA minder (1 fte) en zijn onze personele kosten hoger.

Rapportages

Jaarverslag 2015

22 april 2016

Kader begroting 2017.

22 april 2016

Tussenrapportages d.d.

Elk kwartaal legt ODRA verantwoording af d.m.v. een partnerrapportage.

Interne organisatie

Proces verantwoordelijk team

Ruimtelijk Beleid

Gemeenschappelijke Regeling regio Arnhem Nijmegen

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

17 december 2015

Datum meest recente wijziging van de VP

n.v.t.

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 3, 4, 6, 7en 10

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn,
Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Het gemeenschappelijk orgaan bevordert de beleidsafstemming tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van mobiliteit, economie en volkshuisvesting

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Namens het college is aangewezen:
T. Peren (AB)

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

€ 1,50 per inwoner.

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Het Gemeenschappelijk Orgaan is op 17 december 2015 formeel opgericht. Over het jaar 2015 zijn dus geen jaarstukken beschikbaar.

Rekeningresultaat

Aandeel Lingewaard in het resultaat

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Niet van toepassing

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Niet van toepassing

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Niet van toepassing

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Niet van toepassing

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

Het gemeenschappelijk orgaan is eind 2015 opgericht als opvolger van de Wgr+ Stadsregio Arnhem Nijmegen

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

De bijdrage voor 2016 is begroot op € 76.500

Rapportages

Jaarverslag VP d.d.

Niet van toepassing

Kader Begroting 2017

20 juni 2016

Interne organisatie

Procesverantwoordelijk team

Staf

Categorie 4: Verbonden partij in liquidatie.

Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking regio Arnhem (MRA)

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

1996

Datum meest recente wijziging van de VP

In liquidatie vanaf 1 januari 2015

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 6

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Gemeenten Zevenaar, Lingewaard, Arnhem, Doesburg, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal en Westervoort

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Namens het college is aangewezen:
T.Janssen (AB)

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

€ 0

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Niet bekend

Rekeningresultaat

Niet bekend.

Aandeel Lingewaard in het resultaat

11,1%

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja.

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Ja.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Ja.

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

De MRA is per 1 januari 2016 geliquideerd. De vakberaden milieu die bestonden, worden voortgezet. Taak advisering externe veiligheid en beheer van RVMK (regionale verkeers- en milieukaart) wordt voortgezet door ODRA.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

In begroting 2016 is een bedrag voor vakberaden opgenomen, alsmede voor het beheer van de RVMK opgenomen.  

Rapportages

Jaarverslag 2015

Niet ontvangen

Liquidatieplan

Maart 2015

Interne organisatie

Proces verantwoordelijk team

Ruimtelijk Beleid

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

28 juni 2007

Datum meest recente wijziging van de VP

In liquidatie vanaf 1 juli 2015

Bij welk onderdeel/onderdelen van de programmabegroting hoort de VP

Programma 10

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn,
Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Namens het college is aangewezen:
M. Schuurmans-Wijdeven (College van Bestuur)

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

€ 0

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Niet bekend

Rekeningresultaat

Niet bekend

Aandeel Lingewaard in het resultaat

n.v.t.

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja

Doet zij dit binnen de financiële kaders?

Ja

Heeft de VP haar eigen doelstellingen gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan?

Als gevolg van het vervallen van de Wgr+ status is de stadsregio Arnhem Nijmegen per juli 2015 opgeheven en verkeert sindsdien in liquidatie. Verwacht wordt dat de definitieve opheffing in 2017 zal plaats vinden, nadat aan alle verplichtingen is voldaan.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

Vooralsnog wordt er op grond van het liquidatieplan van uit gegaan dat hieraan geen financiële gevolgen voor de gemeente verbonden zijn.

Rapportages

Jaarverslag 2015

Niet ontvangen

Liquidatieplan

Mei 2015

Interne organisatie

Procesverantwoordelijk team

Staf