6 Verbonden partijen

Algemeen

Voor de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van samenwerking verwijzen we naar programma 10, onderdeel bestuurlijke samenwerking (10.4.4). In het overzicht van de verbonden partijen hieronder zijn per organisatie de belangrijkste ontwikkelingen aangegeven. Meer in het algemeen is in 2015 specifiek aandacht besteed aan de volgende zaken.

  • Nota Verbonden Partijen.

In 2014 is een afwegingskader voor intergemeentelijke samenwerking opgesteld. Dit is de basis geweest voor de nieuwe nota Verbonden Partijen. De gemeenteraad is hier vanaf het begin bij betrokken geweest.  Dit heeft in juli 2015 geresulteerd in de vaststelling van de nieuwe nota. Concreet is dit beleid uitgewerkt in een nieuwe opzet voor de paragraaf Verbonden Partijen voor de jaarrekening en de begroting. Daarnaast zijn de toezichtarrangementen uitgewerkt en onder de aandacht van de Verbonden Partijen gebracht.

  • Register.

In september heeft het college het voorgeschreven register artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geactualiseerd. Dit is vervolgens gepubliceerd en ligt ter inzage bij de gemeentewinkel. Inwoners van de gemeente kunnen zich op deze manier op de hoogte stellen van de Verbonden Partijen waar de gemeente aan deelneemt.

  • Opheffing bestaande en oprichting nieuwe verbonden partijen.

In 2015 is, vanwege de wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de plus status van de stadsregio Arnhem Nijmegen komen te vervalen. Om te voorzien in de voortzetting van de samenwerking is eind 2015 het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen opgericht. Dit geldt tevens voor de aan dit orgaan gelieerde Stichting Economic Board regio Arnhem Nijmegen. Lingewaard neemt aan beide samenwerkingsverbanden deel. Omdat een Gemeenschappelijk Orgaan niet voorziet in de noodzakelijk juridische samenwerking voor het doelgroepen vervoer is hiervoor een Bedrijfsvoeringsorganisatie voorbereid. Deze zal in 2016 worden opgericht.
Vanwege de oprichting van de omgevingsdienst ODRA is de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Arnhem Nijmegen in 2015 opgeheven. Bij al deze ontwikkelingen heeft onze gemeente een actieve rol gespeeld.

Risico’s

Er zijn drie Verbonden Partijen ingedeeld in categorie 3 ‘groot belang’. Met name de gemeenschappelijke regelingen Bergerden, Presikhaaf en ODRA. Omdat het GO regio Arnhem Nijmegen in 2015 is opgericht valt deze het eerste jaar automatisch in deze categorie. Dit betekent dat ook de risico’s van deze organisaties jaarlijks in beeld gebracht worden. Hierop wordt in de risicoparagraaf nader in gegaan.