Toelichtingen en specificaties

Overzicht van incidentele baten en lasten

Incidenteel zijn die baten en lasten die zich in beginsel gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het gaat daarbij met name om éénmalige zaken. Bij het opmaken van de jaarrekening zullen altijd verschillen tussen werkelijkheid en begroting blijken. Indien deze verschillen voortkomen uit activiteiten inzake structureel beleid zijn deze verschillen in principe ‘structureel’ van aard. Onderstaande opsomming bevat dus niet alle eenmalige over- en onderschrijdingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn gebleken. De kolommen begrote bedragen betreffen de begroting na wijzigingen.
Onderstaand overzicht sluit aan bij de Programmabegroting. Daarnaast is gebruik gemaakt van de gemelde incidentele na- en voordelen bij de 11 programma's in Hoofdstuk 4.2 "Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2015".