Toelichtingen en specificaties

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa                         

Onder de immateriële vaste activa zijn met name kosten geactiveerd die gemaakt worden voor onderzoek en ontwikkeling. De kosten voor het in 2014 uitgevoerde onderzoek om te komen tot realisatie van sociaal culturele centra in Bemmel, Gendt en Huissen zijn in 2015 ten laste van de exploitatie gebracht. Samen met de in 2015 gemaakte kosten komen de totale onderzoekskosten uit op € 336.000.

Immateriële vaste activa

Boek-waarde
31-12-2014

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Boek-waarde
31-12-2015

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

224.753

-

224.753

-

-

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa is onder te verdelen in economisch nut en maatschappelijk nut. Onder maatschappelijk nut vallen die investeringen die dienen voor het algemeen belang van de gemeente en welke uitsluitend door de gemeente uitgevoerd kunnen worden. Bij economisch nut gaat het veelal om activa die verhandelbaar zijn en/of die opbrengsten voor de gemeente genereren. Onder de materiële vaste activa met een economisch nut zijn onder andere de in erfpacht verstrekte gronden opgenomen. Dit zijn gronden die middels een erfpachtovereenkomst verpacht zijn aan derden. Onder de activa met economisch nut is voor een bedrag van € 27,9 miljoen aan activa opgenomen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing ontvangen wordt. Dit betreft met name activa met betrekking tot riolering en verwijdering afvalstoffen.

Materiële vaste activa

Boek-waarde
31-12-2014

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Boek-waarde
31-12-2015

Economisch nut:

Gronden uitgegeven in erfpacht

969.359

-

-

-

969.359

Gronden en terreinen

4.656.008

-

-

-

4.656.008

Woonruimten

57.871

-

-

5.403

52.468

Bedrijfsgebouwen

51.521.362

66.320

-

2.052.968

49.534.714

Vervoermiddelen

450.687

64.708

5.000

111.971

398.424

Vervoermiddelen (met heffingsmoge-lijkheid)

42.544

-

5.318

37.226

Machines, apparaten en installaties

675.535

-5.150

  -

160.392

509.993

Machines, apparaten en installaties (met heffingsmogelijkheid)

677.795

88.679

  -

86.902

679.572

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

591.405

36.899

-

66.240

562.064

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (met heffingsmogelijkheid)

26.484.690

1.145.946

  -

488.116

27.142.520

Overige materiële vaste activa

1.957.576

282.544

 -   

539.612

1.700.508

Totaal Economisch nut

88.084.831

1.679.946

 5.000

3.516.922

86.242.855

Materiële vaste activa

Boek-waarde
31-12-2014

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Boek-waarde
31-12-2015

Maatschappelijk nut:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

18.521.186

901.554

4.329.452

1.275.843

13.817.445

Totaal Maatschappelijk nut

18.521.186

901.554

4.329.452

1.275.843

13.817.445

Totaal materiële vaste activa

106.606.017

2.581.500

4.334.452

 4.792.765

 100.060.300

Investeringen met meer dan € 100.000 vermeerderingen en/of verminderingen. Een ontvangen bijdrage is administratief verwerkt als een vermindering. Een uitgebreide toelichting op het verloop en de afwikkeling van beschikbaar gestelde kredieten is opgenomen in bijlage 6.3 "Kredietstaat en toelichting".

Investeringen

Vermeerderingen en/of verminderingen

Automatiseringsplannen

250.500

Gemeentelijk rioleringsplan

1.146.000

Herinrichting Loostraat / van Voorststraat 

285.000

Vervangen masten en armaturen straatverlichting

139.000

Fietspad Rijnwaalpad, inclusief de bijdrage van € 1,2 miljoen van de Stadsregio

-1.014.000

Tunnel Rijnwaalpad, inclusief de bijdrage van € 3,0 miljoen van de Stadsregio

-2.718.500

Financiële vaste activa
In 2015 is aan tennisclub Bemmel een lening verstrekt van € 40.000. De aflossingstermijn is 10 jaar. Daarnaast zijn in 2015 nieuwe startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 405.000.
In 2015 is € 517.000 ontvangen als aflossing op de hypothecaire leningen die zijn verstrekt aan werknemers van de gemeente, is € 212.000 ontvangen als aflossing op de verstrekte startersleningen en is van Vitens N.V. € 167.000 ontvangen als aflossing op de verstrekte achtergestelde geldlening.
In 2015 is een bijdrage van ruim € 1,40 miljoen betaald ten behoeve van de 3e fase van de renovatie van fort Pannerden. Er is ruim € 1,25 miljoen van derden ontvangen als bijdrage in de kosten van de renovatie.
Een overzicht van het verloop in de vaste activa is opgenomen in bijlage 6.2 "Overzicht van vaste activa".

Financiële vaste activa 

Boek-waarde
31-12-2014

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Afschrij-vingen

Boek-waarde
31-12-2015

Kapitaalverstrekkingen aan deel-nemingen

53.265

53.265

Leningen aan woningbouwcorporaties

2.011.843

73.824

6

1.938.012

Overige langlopende leningen u/g

7.860.346

445.340

905.596

3.776

7.396.314

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

418.095

1.423.773

1.259.496

52.364

530.008

Totaal

10.343.548

1.869.113

2.238.916

56.147

9.917.599

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1. Aandelen Waterleidingmaatschappij (Vitens)

6.081

2. Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

42.919

3. Aandelen Grondbank Midden Gelderland B.V.

4.265

53.265

Vlottende activa

Voorraden

31-12-2015

31-12-2014

Grond- en hulpstoffen:

Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

8.340.364

7.925.614

Af: voorziening verliezen grondexploitaties

-1.220.400

-982.500

Boekwaarde 31 december

7.119.964

6.943.114

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

462.441

438.074

7.582.405

7.381.188

Het totale bedrag aan verliesvoorzieningen dat in mindering is gebracht op de voorraadwaardering bedraagt € 1.881.214. Hiervan is € 660.814 ingebracht in de betreffende grondexploitaties en € 1.220.400 is opgenomen in de voorziening voor verliezen.
Sinds boekjaar 2014 wordt de verliesvoorziening voor het glastuinbouwproject Bergerden niet meer in mindering gebracht op de voorraad grond- en hulpstoffen maar wordt deze gepresenteerd onder de voorzieningen voor toekomstige verplichtingen en risico’s.
Een toelichting op de onderhanden werken is opgenomen in bijlage 6.4 "Toelichting grondexploitaties".

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

31-12-2015

31-12-2014

Vorderingen op openbare lichamen

5.466.515

5.586.796

Onder de vorderingen op openbare lichamen is een bedrag van bijna € 5,0 miljoen opgenomen voor het BTW compensatiefonds.

31-12-2015

31-12-2014

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen

28.402.129

30.470.864

Betreft voor € 28.039.543 de rekening courantverhouding met de gemeenschappelijke regeling Bergerden. De gemeenten Lingewaard en Nijmegen zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Beiden delen voor 50 procent in de voordelige en nadelige resultaten.

31-12-2015

31-12-2014

Overige vorderingen:

Debiteuren

851.681

603.030

Belastingdebiteuren

804.659

826.810

Debiteuren sociale zaken

2.839.390

2.540.492

Totaal vorderingen

4.495.730

3.970.332

Af: voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

-1.169.586

-995.545

Af: voorziening dubieuze debiteuren overig

-305.035

-329.171

3.021.109

2.645.616

Van de debiteurenvordering van € 851.681 stond op 31 maart 2016 nog een bedrag open van € 259.287.

De belastingaanslagen 2015 zijn opgelegd op 28 februari 2015.

Liquide middelen

31-12-2015

31-12-2014

Liquide middelen:

Bank Nederlandse Gemeenten

1.524.720

-

Postbank

20.900

23.614

Overige liquide middelen

9.893

16.355

1.555.513

39.969

Het beleid van de gemeente Lingewaard is erop gericht om zoveel mogelijk van de vrijkomende middelen in te zetten voor de financiering van de eigen investeringen. Ook in het afgelopen jaar heeft de gemeente dit beleid gevolgd.

Sinds de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht overtollige middelen aan te houden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit betekent dat geld en vermogen niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Onderstaand een overzicht van het verloop van de middelen.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

751,1925

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

-

50

95

215

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

751

701

657

537

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

100.159

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

100.159

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

751,1925

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

           -   

      4.552

      8.706

    19.749

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) = (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

           -   

           50

           95

         215

Overlopende activa

31-12-2015

31-12-2014

Overlopende activa:

Transitorische rente

14.439

14.989

Vooruitbetaalde bedragen

477.258

330.656

Nog te ontvangen bedragen

1.845.194

1.718.240

2.336.891

2.063.885

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Reserves kunnen op verschillende manieren worden aangesproken. In de diverse overzichten ziet u de stortingen en onttrekkingen ten laste en ten gunste van de exploitatie. De onttrekkingen uit de reserves zijn steeds gebaseerd op expliciet vastgesteld beleid dan wel op separate raadsbesluiten. Dit geldt evenzo voor de toevoegingen aan de reserves. Mutaties in de reserves worden bij de afzonderlijke programma’s toegelicht.

Het eigen vermogen is per saldo met € 9,55 miljoen afgenomen. Het gerealiseerd resultaat maakt onderdeel uit van het eigen vermogen. Het gerealiseerd resultaat over 2015 is € 8,0 miljoen negatief.

Eigen vermogen

Stand
31-12-2015

Stand
31-12-2014

Algemene reserve

37.599.031

39.722.204

Bestemmingsreserves:

Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen

4.625.923

4.994.319

Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's

98.459

239.559

Reserve grondexploitaties

-

401.057

Reserves t.b.v. egalisatie groot onderhoud

2.716.310

2.782.854

Reserves overige bestemmingen

5.803.537

3.349.679

Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat 2015

-8.006.598

902.962

42.836.663

52.392.635

De algemene reserve is per saldo met € 2,12 miljoen afgenomen. De onttrekking aan de algemene reserve grondexploitaties, onder invloed van verslechterde prognoses voor de grondexploitaties, maakt dat deze negatief wordt. In de nota grondbeleid is geregeld dat in dat geval de verliesvoorziening gevormd wordt ten laste van de algemene reserve.

Algemene reserve

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Mutatie

Mutaties jaarrekening 2014:

Bestemming gerealiseerd resultaat 2014

-

-552.501

-552.501

Mutaties boekjaar 2015:

Bespaarde rente

1.531.800

-

1.531.800

Inzet rente lening Vitens t.b.v. exploitatie

-

-100.000

-100.000

Exploitatietekort Presikhaaf Bedrijven

-

-602.000

-602.000

Toevoeging aan reserve Vorming Sociaal Culturele Centra

-

-2.000.000

-2.000.000

Afwaardering TC Bemmel

-

-64.533

-64.533

Dekking amendementen raadsbesluit 14-11-2013

-

-12.500

-12.500

Incidentele kosten  ODRA

-

-46.600

-46.600

Vorming verliesvoorziening Pannenhuis II Huissen

-

-276.839

-276.839

1.531.800

-3.654.973

-2.123.173

In februari 2016 is een uitgebreide nota verschenen over de diverse reserves en voorzieningen. Omdat de jaarstukken 2015 toen nog in bewerking waren kan in een enkel geval de hier gepresenteerde stand per 31 december afwijken van de stand in de nota.

 Bestemmingsreserves

Stand
31-12-2014

Toe-
voeging

Ont-
trekking

 Vrijval

Stand
31-12-2015

Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen

Fonds bovenwijkse voorzieningen

2.160.019

108.000

-

-

2.268.019

Reserve inzet woningbouw

2.834.300

54.500

-530.896

-

2.357.904

Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's

Personele verplichtingen

83.510

-8.600

-

74.910

Individueel loopbaanbudget

132.500

-

-132.500

-

-

Bedrijfsvoering

23.549

-

-

-

23.549

Reserve grondexploitaties

Algemene reserve grondexploitatie

401.057

52.875

-453.932

-

-

Reserves t.b.v. egalisatie groot onderhoud

Onderhoud gebouwen

1.430.353

1.063.380

-934.436

-4.225

1.555.072

Onderhoud schoolgebouwen

462.533

-

-109.750

-

352.783

Onderhoud buitensport accommodaties
(sportvelden)

889.968

228.100

-320.000

-

798.068

Groenfonds Lingewaard

-

10.386

-

-

10.386

Reserves overige bestemmingen

Budgetoverhevelingen

-

806.938

-

-

806.938

Grondsanering gemeentewerf Gendt

-

284.000

-

-

284.000

Vastgoed

-

257.000

-181.798

-

75.202

Werkplannen wijkplatforms

7.600

25.500

-23.508

-2.492

7.100

Project Overheidsparticipatie

-

25.000

-21.870

-

3.130

Opsporing en ruiming niet gesprongen
explosieven

109.753

-

-

-

109.753

Voorbereiden aanleg dorpensingel

-

48.000

-48.000

-

-

Actualiseren wegenlegger

-

27.700

-9.729

-17.971

-

Civieltechnische kunstwerken

27.500

27.500

-21.563

-

33.437

Revitalisering Zilverkamp

188.914

-

-

-

188.914

Verlaging snelheid dijken

2.959

-

-

-

2.959

Frictiekosten bedrijfsplan 2013-2015
bibliotheek

57.200

-

-

-

57.200

Inzet combinatiefunctionarissen

124.000

-

-

-

124.000

Kunst

30.728

8.078

-

-

38.806

Landschapsfonds

-

31.700

-

-

31.700

Project wielenherstel

25.665

-

-25.665

-

-

Ponymarkt

17.473

-

-

-17.473

-

Exploitatiesaldo Fort Pannerden

5.900

13.500

-

-

19.400

Bekostiging reïntegratievoorzieningen

312.315

123.000

-

-

435.315

Decentralisatie AWBZ

168.540

-

-145.900

-

22.640

Alcohol & drugs

5.629

-

-

-5.629

-

Decentralisatie jeugdzorg

-

152.000

-147.189

-

4.811

Afvalstoffenheffing

852.739

-

-455.830

-

396.909

Duurzaamheid

78.670

-

-

-

78.670

Fonds ruimtelijke ontwikkeling

-

15.495

-

-

15.495

Actualisatie bestemmingsplannen

-

89.800

-89.800

-

-

Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria

135.467

-

-

-

135.467

Bijdrage Bouwfonds in Startersleningen

88.550

315.300

-

-

403.850

Vorming Sociaal Culturele Centra

573.000

2.011.000

-802.254

-

1.781.746

Reorganisatie archieven

75.800

-

-

-

75.800

Digitaliseren documenten en archieven

323.278

305.500

-115.529

-

513.249

Uitvoering Nationaal UitvoeringsProgramma

138.000

33.600

-14.554

-

157.046

Totaal bestemmingsreserves

11.767.469

6.109.252

-4.584.702

-47.790

13.244.229

Nog te bestemmen resultaat
Onder het eigen vermogen wordt naast de reserves het gerealiseerd resultaat van het boekjaar opgenomen. Het gerealiseerd resultaat over 2015 is € 8,0 miljoen negatief.

Voorzieningen

De voorzieningen kunnen worden onderverdeeld in een drietal soorten. Onder de eerste soort voorzieningen worden de inschattingen van verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang onzeker is maar redelijkerwijs te schatten valt gerangschikt.
De tweede soort voorzieningen is bedoeld voor egalisatie van lasten die hun oorsprong vinden in voorgaande jaren. Deze worden gebruikt ter regulering van jaarlijks schommelende lasten. Aan deze voorzieningen liggen beheersplannen ten grondslag. Periodiek worden deze plannen herzien en door uw raad vastgesteld.
De laatste soort is bedoeld voor het reserveren van middelen die van derden zijn verkregen en specifiek besteed moeten worden.

 Voorzieningen

 Stand
31-12-2014

 Toe-
voeging

 Ont-
trekking

 Vrijval

 Stand
31-12-2015

Voorzieningen toekomstige verplichtingen, verliezen en risico's

Voorzieningen ten behoeve van personeel

Wethouderspensioenen

4.455.702

787.962

-220.052

-

5.023.612

Voorzieningen overige verplichtingen en risico's

Herzieningsregeling BTW bibliotheek/scholen Doornenburg

9.320

-

-4.660

-

4.660

Doorbetalingsverplichting debiteurenontvangsten sociale zaken

981.251

-159.497

225.916

-

1.047.670

Voorziening ruilverkaveling

502.046

0

-450.000

-

52.046

Verliesvoorziening GR Bergerden

4.973.947

7.126.053

-

-

12.100.000

Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt

335.633

13.426

-

-

349.059

Voorziening streekmuziekschool

7.508

-

-7.508

-

-

Voorziening afwikkeling grondexploitaties

132.207

13.140

-30.000

-

115.347

11.397.615

7.781.084

-486.304

-

18.692.394

Egalisatievoorzieningen

Voorzieningen groot onderhoud

Onderhoud wegverhardingen

1.920.649

1.274.500

-1.908.486

-

1.286.663

Onderhoud civieltechnische kunstwerken

63.975

31.000

-17.715

-

77.260

1.984.624

1.305.500

-1.926.201

-

1.363.923

Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding

Mogelijk nog in te zetten bijdragen en subsidies

Voorziening planschade

290.089

85.015

-

-36.500

338.604

Voorziening riolering

3.202.788

195.395

-

-

3.398.183

3.492.877

280.410

-

-36.500

3.736.786

Totaal voorzieningen

16.875.115

9.366.994

-2.412.505

-36.500

23.793.103

Voorziening ruilverkaveling
Sinds begin jaren negentig loopt er een wettelijk landinrichtingsplan ´Ruilverkaveling Overbetuwe-Oost’ waarbij onder andere gemeente Lingewaard betrokken is. De verwachting is dat het project in 2016 wordt afgerond.

Verliesvoorziening gemeenschappelijke regeling (GR) Bergerden.

Het DB heeft in januari 2014 de Kadernota Toekomstperspectief Bergerden opgesteld. Hierin is een nieuwe koers voor Bergerden opgenomen. Belangrijke elementen hierin zijn de verbreding naar agro-business en het verkleinen van de totale hoeveelheid beschikbare grond voor glas. In 2015 is duidelijk geworden dat provincie Gelderland geen medewerking kan verlenen aan het uitwerken van de nieuwe koers omdat deze niet past binnen het door GS vastgestelde Regionaal Programma Bedrijventerreinen.  

Doordat bestemmingsverbreding niet mogelijk is moet de grondexploitatie (grex) opnieuw worden geactualiseerd. Deze actualisatie is voorbereid en sluit op een verlies van circa € 24,4 miljoen. Overigens wordt de omvang van het verlies van circa € 24,4 miljoen niet alleen bepaald door het niet door kunnen voeren van de verbreding van de bestemming. Bij een verlies van circa € 24,4 miljoen is de grex voor een belangrijk deel risicovrij gemaakt doordat onzekerheden die in de huidige grex zitten zijn weggenomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om binnen te komen exploitatiebijdragen over particuliere gronden  en het verlagen van de gehanteerde grondprijzen. Dit is een voorzienbaar verlies en de deelnemers in de GR moeten dit aanvullende verlies in 2015 nemen en verdelen.

Voor het gecalculeerde verlies is een verliesvoorziening getroffen. Omdat de GR niet over voldoende eigen vermogen beschikt om deze voorziening te treffen wordt de voorziening in de jaarrekening van de GR opgenomen als een vordering op de gemeente Lingewaard, de gemeente Nijmegen en de STOL.
Voor Lingewaard betekent de uitwerking van het nieuwe toekomstperspectief dat de verliesvoorziening voor Bergerden opgehoogd moet worden van € 5,0 miljoen naar € 12,1 miljoen, dus een verlies in de jaarrekening 2015 van € 7,1 miljoen.

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

31-12-2015

31-12-2014

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

76.005.677

78.734.837

De totale rentelast van de opgenomen geldleningen bedraagt € 3,0 miljoen. Volgens het aflossingsplan uit onderstaande tabel wordt in 2016 ruim € 10 miljoen afgelost.

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

31-12-2015

31-12-2014

Overige schulden:

Bank Nederlandse Gemeenten Bergerden

3.466.395

6.337.039

Rekening-courant Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

500.000

500.000

Sociale zaken betalingen onderweg

53.021

21.539

Crediteuren

4.050.457

2.927.517

Soza te boeken deb.ontvangsten

5.488

-

Doorbetalingsverplichting debiteurenontvangsten sociale zaken

-

-

8.075.361

9.786.095

Over de rekening-courant Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is geen rente verschuldigd.

31-12-2015

31-12-2014

Banksaldi:

Bank Nederlandse Gemeenten

110

113.143

Overig

146

266

256

113.409

Overlopende passiva
De ontvangen gelden met een specifieke bestedingsplicht betreffen ontvangen subsidies inzake projecten waarvan de besteding nog niet heeft plaatsgevonden.

31-12-2015

31-12-2014

Overlopende passiva:

Ontvangen gelden met een specifieke bestedingsplicht

13.783

1.195.908

Vooruitontvangen bedragen

105.748

279.313

Nog te betalen bedragen

6.809.923

5.252.129

Te betalen rente

701.946

720.590

7.631.400

7.447.940

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Financieringsovereenkomst Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Met de BNG is een financieringsovereenkomst voor een Krediet- en Depotarrangement en elektronisch betalingsverkeer gesloten welke stilzwijgend wordt verlengd met telkens een kalenderjaar. Onderdeel van het kredietarrangement is een krediet in rekening-courant met een limiet van € 9,0 miljoen.

Verlofuren, vakantiedagen en vakantiegeld
De bestaande verplichtingen in zake verlofuren, vakantiedagen en vakantiegeld bedragen in totaal ongeveer € 950.000.

Park Lingezegen
De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met de provincie gesloten voor de herontwikkeling van het perceel Karstraat 59 in Bemmel. Een eventueel tekort na de herontwikkeling is voor de gemeente gebonden aan een maximum van € 1 miljoen.

Inkoopcontracten
De gemeente Lingewaard heeft diverse contracten afgesloten die elk een inkoopwaarde hebben van meer dan € 750.000. Hieronder staan de categorieën aan kosten waarvoor contracten zijn afgesloten.

  • Onderhoud wegen
  • Detachering / inhuur personeel
  • Afvalinzameling
  • Onderhoud groen
  • Software applicaties
  • Zorginkoop sociaal domein

Borg- en garantstellingen             

De afgegeven 100% garantieverstrekkingen aan verenigingen en/of stichtingen bedragen per 31 december 2015 ruim € 226.000. De afgegeven directe garantieverstrekkingen aan instellingen en/of organisaties bedroegen per 31 december 2015 bijna € 8,4 miljoen.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Per 31 december 2015 was door het WSW voor een bedrag van bijna € 39,9 miljoen aan garantie-verstrekkingen afgegeven.
Woningcorporaties kunnen via het WSW voordelig geld lenen tegen gunstige voorwaarden op de kapitaalmarkt voor investeringen in sociale huurwoningen en (sociaal) maatschappelijk vastgoed. De zekerheidsconstructie van het WSW zorgt daarvoor. Gemeenten vormen voor 50% de achtervang op de borgstelling door het WSW. Het risico dat gemeenten als achtervang lopen is theoretisch: het bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine en renteloze lening, die het WSW te zijner tijd terugbetaalt. Dit speelt pas als een corporatie niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen en het garantievermogen niet toereikend blijkt.

Waarborgfonds Eigen Woningen
Per 31 december 2015 was door het WEV voor een bedrag van € 164,5 miljoen aan garantieverstrekkingen afgegeven.
Het WEV heeft sinds 1 januari 1995 als doel het eigen woning bezit te bevorderen en is belast met de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie. Het Rijk en gemeenten vormen de achtervang voor het geval het WEW niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Tot en met 2010 droegen het Rijk en gemeenten ieder voor 50% de achtervang. Met ingang van 2011 draagt het Rijk voor nieuwe gevallen de volledige achtervang.

Hypotheekfonds overheidspersoneel
Per 31 december 2015 was voor een bedrag van afgerond € 959.500 aan 100% garantstelling afgegeven.
Tenslotte staat  per 31 december 2015 een bedrag van afgerond € 4,2 miljoen aan 100% garantstelling uit voor hypothecaire leningen afgesloten voor 1 januari 1995.  

Voor een overzicht van de verstrekte garanties wordt verwezen naar bijlage 6.5 "Overzicht borg- en garantstellingen".