1.1 Stimuleren passende voorzieningen voor de jeugd

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 1.1 Stimuleren passende voorzieningen voor de jeugd

In 2015 is de samenwerking met ons netwerk duidelijk geïntensiveerd. Alle partijen zijn zich bewust van de opgaven die er liggen en de samenwerking die daarvoor nodig is. Er zijn veel contacten geweest per beleidsterrein, bijvoorbeeld rond de sport en gezondheid maar ook zijn er brede overleggen met zorgaanbieders per kern, Denktanks en bestuurlijke overleggen. Bestuurders hebben zich in 2015 actief ingezet om deze overleggen te stimuleren.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)