1.1.3 Jeugdhulp

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.1.3 Jeugdhulp

Terugkijkend op 2015 is de transitie Jeugdzorg goed verlopen. Een indicatie daarvoor is dat in het hele vorige jaar 3 klachten zijn binnengekomen die vervolgens informeel konden worden opgelost (na een gesprek). De grond van deze klachten lag in alle gevallen in de veranderde wetgeving en de (nieuwe) positie van de gemeente. Geen enkele aanvraag is “tussen wal en schip” gevallen.

Wel kwamen er veel vragen over de processen en werkwijzen. Dit gold niet alleen voor inwoners maar ook voor de professionals in dit veld. De nieuwe jeugdconsulenten zijn allemaal afkomstig uit het veld van de jeugdhulp en onbekend met de gemeente als werkgever. Het vroeg tijd en energie om te wennen aan de ambtelijke molens. Het was nodig om te investeren in de onderlinge samenwerking; in de wijze van beoordelen van aanvragen en zeker in relatie met de in te zetten zorg bij het grote aantal aanbieders.

Waar het gaat om bedrijfsvoering en beheer is en wordt nog steeds fors geïnvesteerd in het goed registreren, beoordelen en verwerken van gegevens waaronder de facturen. Maar ondanks die investering is er eind 2015 nog geen compleet beeld van de financiële consequenties van de ingezette jeugdhulp. Dit komt bijvoorbeeld door het afrekensysteem met bijvoorbeeld de DBC’s (diagnose behandelcombinatie). Deze worden pas na beëindigen van een behandeling gefactureerd. Naast deze vooralsnog structurele afwijkingen - die op termijn in te schatten zijn - blijven de kosten ook onvoorspelbaar doordat artsen en rechters het wettelijke recht hebben om rechtstreeks (dus niet via de gemeente) Jeugdhulp te mogen inzetten. Maar ondanks dit alles lijkt Lingewaard "uit te komen” met het budget Jeugdhulp 2015.

Concluderend is er in 2015 een goed team van professionals ontstaan, dat zicht heeft op het aansluitende veld van organisaties en hulpverleners en dat de problematiek van de cliënt in het gemeentelijk perspectief goed kan beoordelen. Maar we willen verder:
- Op dit moment heeft de (van oudsher inhoudsdeskundige) Jeugdconsulent nog een behoorlijk inhoudelijke regierol op een casus. Op termijn willen we in overleg met onze aanbieders de Jeugdconsulenten meer op afstand regie laten voeren over het proces van de dienstverlening. De inhoudelijke expertise en verantwoordelijkheid willen we weer meer terugleggen bij de deskundige aanbieders.
- Een tweede ontwikkeling die in de loop van 2015 is ingezet is dat iedere Jeugdconsulent gebiedsgericht werkt (ambulant aansluitend bij de participatiepunten en andere professionals). Deze werkwijze levert een intensivering op van de contacten met de lokaal werkende organisaties en professionals waaronder de Participatiepunten en huisartsen. Deze contacten zijn belangrijk om gezamenlijk te werken aan het versterken van de sociale structuur in een kern zodat problemen sneller kunnen worden ondervangen met inzet van lichtere hulpverlening of ondersteuning. Het doel van de transformatie
- Tot slot gaan we in 2016 proberen met een brede pilot over het hele sociaal domein heen, de bedrijfsvoeringsfuncties in het sociaal domein te versterken. Duidelijk is immers dat een goede beheersing van de stromen van klanten, producten, contracten en resultaten erg belangrijk is om een betrouwbare dienstverlening te kunnen garanderen en een betrouwbaar inzicht te kunnen leveren aan onze bestuurders.