1.2 Bieden van opleidingen en educatie

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 1.2 Bieden van opleidingen en educatie

In het afgelopen jaar  zijn er goede resultaten geboekt op het terrein van opleiding en educatie.
In 2015 heeft de gemeente een startnotitie en beleidsnotitie m.b.t. Integrale Kindcentra (IKC) vastgesteld. Deze documenten beschrijven onze visie op de IKC's in Lingewaard en zijn kaders uitgewerkt. Van 0-12/0-14 jaar wordt kinderen onderwijs, opvang, zorg en ontspanning geboden in passende arrangementen, zodat deze kinderen optimale ontwikkelingskansen hebben binnen hun eigen mogelijkheden. Ons streven is om in 2018 in iedere kern een IKC te hebben. Onze rol is hierbij vooral het verbinden van organisaties op inhoud en het faciliteren van het proces. Hierbij gaan we uit van een gezamenlijk gedragen visie, die is verwoord in de beleidsnotitie. Inmiddels zijn er 7 IKC's in de kernen Bemmel, Gendt en Huissen.

Op 17 september 2015 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met  de “Kadernotitie Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen in Lingewaard, juli 2015”. Hierdoor zal vanaf 2017 alle kinderen uit Lingewaard de mogelijkheid worden geboden om o.b.v. vraagfinanciering een voorschoolse voorziening te bezoeken. Gesubsidieerde peuterspeelzalen zullen worden omgevormd naar kinderdagverblijven. Ook ouders die geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag, omdat zij geen arbeid en zorg combineren, kunnen voor een tegemoetkoming van de gemeente in aanmerking komen. Hiervoor wordt het huidige budget voor peuterspeelzaalwerk ingezet.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)