1.2.2 Bieden van leerlingenvervoer

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 1.2.2 Bieden van leerlingenvervoer

Een van de aanbevelingen uit de in 2014 geschreven beleidsnota leerlingenvervoer was om via maatwerk te komen tot vervoer dat beter aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de leerlingen. Dit is ingevuld door het houden van keukentafelgesprekken. Deze zijn door de ouders en leerlingen als zeer positief ervaren en hebben in sommige gevallen concreet tot gevolg gehad dat een leerling niet met een taxi naar school gaat maar met het openbaar vervoer.
Hoewel nog niet concreet meetbaar in percentages is uit een eerste evaluatie wel gebleken dat in de gevallen dat er via een keukentafelgesprek een andere vorm van vervoer is ingezet dit steeds tot gevolg heeft gehad een toegenomen zelfstandigheid van de leerlingen.
In 2015 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. De evaluatienota is in mei 2015 aan de raad toegezonden.
Eén van de aanbevelingen uit het evaluatierapport was het opstarten van een ouderplatform leerlingen vervoer. Na de zomer is daar mee aan de slag gegaan en eind 2015 is een eerste bijeenkomst georganiseerd. Alle deelnemers waren tevreden over de wijze van informatieuitwisseling over en weer en hebben aangegeven het nut van vervolgbijeenkomsten te zien. Begin 2016 is een tweede bijeenkomst gepland.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Het beoordelen van aanvragen voor leerlingenvervoer door het voeren van keukentafelgesprekken met de aanvrager(s)

% afname van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van aangepast leerlingenvervoer (taxi-vervoer) ten opzichte van augustus 2014

-

1%