3 Onderhoud kapitaalgoederen

7. Water

Naam beleidsnota’s:

Waterplan Lingewaard (2008), Nota Waterbergingsbank Gemeente Lingewaard (2014)

Jaar van vaststelling:

2008 en 2014

Programma:

9. Beheer en onderhoud

Huidige stand van zaken:

Het onderhoud van de gemeentelijke watergangen en oevers wordt bekostigd uit de reguliere groen-budgetten die jaarlijks worden gecorrigeerd met areaalvergroting en prijsindexering. Voor de bepekte bagger- en uitdiepwerkzaamheden is geen  baggerplan aanwezig, maar er is wel voldoende budget. Het beheer en onderhoud van de het gemeentelijke grondwatermeetnet is uitbesteed aan een extern gespecialiseerd bedrijf, en voldoet daarmee aan de benodigde standaarden.
Beheer en onderhoud van de nieuw aan te leggen waterbergingsvoorzieningen uit het waterplan en voor de waterbergingsbank, wordt overgedragen aan het waterschap. De kapitaallasten van de investeringsuitgaven van de maatregelen uit het waterplan worden daarbij volledig gedekt met de inkomsten rioolheffing. De investeringen benodigd voor de waterbergingen waterbergingsbank worden gedekt uit de inkomsten van participanten, de initiatiefnemers van een ruimtelijk project.

Wat zouden we doen in 2015:

Middels de groenbestekken dient het onderhoud van de watergangen op het juiste niveau te blijven. Ook het baggeren en uitdiepen van de watergangen mag geen achterstanden oplopen. Het grondwatermeetnet werkt naar behoren en wordt goed onderhouden.

Wat hebben we gedaan in 2015:

Het beheer en onderhoud van watergangen en het grondwatermeetnet zijn volgens plan uitgevoerd. Ook zijn er baggerwerkzaamheden verricht, daar waar nodig.

Financieel:

In programma 9, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten opgenomen in “Waterpartijen” als onderdeel van “Zorgen voor goede waterkwaliteit en voldoende waterberging” (productgroep  9.2.1).