3 Onderhoud kapitaalgoederen

2. Openbaar groen

Naam beleidsnota’s:

a. Beeldkwaliteitplan
b. Groenstructuurplan
c. Beleidsnotitie waardevolle bomen

Jaar van vaststelling:

a. 2009
b. 2008
c. 2010

Programma:

9. Beheer en onderhoud

Doel:

Vastleggen van beheercategorieën, het daarbij behorende onderhoudsbeeld en maatregelpakketten voor het openbaar groen. Hiermee wordt een basis kwaliteitsniveau met een redelijk netheidsbeeld van het openbaar groen bereikt.

Huidige stand van zaken:

Met de vaststelling van de beeldkwaliteit door de gemeenteraad zijn alle kaders gesteld waaraan het onderhoud van het openbaar groen in Lingewaard moet voldoen. Samen met de inventarisatie van het areaal vormt dit de basis voor de bestekken voor het groenonderhoud.
Het onderhoud van bomen, bermen en taluds van sloten en vijverpartijen wordt uitgevoerd op basis van vastgestelde frequenties. Het overige groen wordt onderhouden op basis van de beeldkwaliteitseisen die zijn opgenomen in het beeldbestek voor onderhoud.

Wat zouden we doen in 2015:

Uitvoeren van het onderhoud op basis van op beeldkwaliteit gestuurde bestekken (openbaar groen) en frequentiebestekken (onderhoud bermen en sloten en onderhoud bomen.    

Wat hebben we gedaan in 2015:

Het reguliere onderhoud is uitgevoerd op basis van het beeldkwaliteitsbestek (onderhoud openbaar groen) en frequentiebestekken (onderhoud bomen en berm- en slotenonderhoud). De A-locaties (centrumgebieden en hotspots) zijn onderhouden door het team Technisch Wijkbeheer van de afdeling Openbare Ruimte.
De bestekken voor ‘Onderhoud openbaar groen’ en ‘Onderhoud bomen’ zijn eind 2014 met financieel gunstige resultaten aanbesteed. Door de gunstige aanbestedingsresultaten en geen onvoorziene uitgaven is een deel van het onderhoudsbudget ingezet om groenvakken op te knappen of opnieuw in te richten.

Financieel:

In programma 9, onder “Wat heeft het gekost?”, zijn de lasten en baten voor openbaar groen opgenomen als een onderdeel van “Openbaar groen onderhoud” (prestatiedoel 9.1.2).