3 Onderhoud kapitaalgoederen

3. Wegen

Naam beleidsnota’s:

Beleidsplan wegverhardingen 2012-2016

Jaar van vaststelling:

2012

Programma:

9. Beheer en onderhoud

Doel:

Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het beheerplan dat voortvloeit uit de jaarlijkse visuele inspectie. Daarnaast wordt dagelijks onderhoud uitgevoerd op basis van de meldingen die via het KlantContactCenter binnenkomen over schade aan en veiligheidsrisico’s bij verhardingen.

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

Kapitaalvernietiging wordt voorkomen door het technisch noodzakelijke onderhoud in de juiste periode te plannen zodat onderhoudsmaatregelen tijdig worden uitgevoerd. Er is bestuurlijk niet gekozen voor een hoger kwaliteitsniveau omdat dit direct leidt tot een lastenverzwaring van de inwoners.
De kosten voor het wegonderhoud zijn verdeeld in groot en klein onderhoud. Voor het klein onderhoud worden in de begroting jaarlijks middelen opgenomen verhoogd met areaaluitbreiding, voor het groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag gestort in de voorziening onderhoud wegen dat is gebaseerd op het vastgestelde bedrag in het beleidsplan wegverhardingen en verhoogd met de areaaluitbreiding. Voor zowel de begrote bedragen van klein- als groot onderhoud vindt geen prijsindexering plaats.

Huidige stand van zaken:

Het onderhoud van de verhardingen ligt, technisch gezien, op een redelijk tot goed niveau. In 2015 heeft er een nieuwe weginspectie plaatsgevonden en daaruit bleek dat we op CROW Basis niveau zitten.

Wat hebben we gedaan in 2015:

Het onderhoudsplan wegen is uitgevoerd. Dit betrof zowel asfaltonderhoud als ook groot onderhoud aan elementverhardingen. Bij het laatste zijn ca 100 wegen (of gedeelte van) aangepakt. Daarbij zijn de Van Bylandstraat, St. Maartenstraat en Slangenburgstraat in Doornenburg en het Zandsevoetpad in Huissen grootschalig aangepakt. De uitvoering van groot onderhoud aan asfaltwegen betrof dit jaar een aantal wegen in het buitengebied, waarbij de Rijnstraat in Doornenburg in samenspraak met de aanwonenden veranderd is van een onveilige 80 km weg naar een 60 km zone met rode fietsstroken. Ondanks een kwakkelwinter was in 2015 ook sprake van onverwachte schades aan wegen, waarbij onderhoud noodzakelijk was dat niet gepland stond.
Door middel van een extra dotering uit de voorziening wegen zijn de Stadswal, Huismanstraat en Loostraat in Huissen voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Ook de Ressensestraat in Ressen is hierbij grootschalig aangepakt.

Bezuinigingen:

In de jaren 2013 t/m 2015 is bezuinigd op de budgetten zoals is besloten bij de vaststelling van de programmabegroting 2012. Voor het groot en klein onderhoud samen loopt dit op van € 72.486 (in 2013) naar € 144.972 (in 2015).

Voorziening/reserve:

Uit de voorziening onderhoud wegen worden de kosten voor het groot onderhoud gedekt. Bij de vaststelling van het beleidsplan wegverhardingen zijn financiële keuzes gemaakt t.a.v. de voorziening wegen.
Ondanks de bezuinigingen en de eenmalige teruggaaf van financiële middelen in 2012 aan de algemene reserve, zijn er voldoende middelen aanwezig in de voorziening onderhoud wegen om het onderhoud de (nog) komende 2 jaar te bekostigen.
De totale kosten voor het uitgevoerde onderhoud bedroegen € 1.722.628. Hierin zitten ook de extra kosten voor herstel van vorstschade e.d. zoals besloten tijdens het vaststellen van de kadernota. Daarnaast is voor een aantal projecten een beroep gedaan op de voorziening wegen, zoals het aanleggen van parkeerplaatsen bij de Sportlaan in Bemmel en de aanleg van het binnenterrein bij de Providentia. Daardoor is de stand in de voorziening terug gelopen van € 1.920.660 naar € 1.472.472.
Voor de complete vervanging/rehabilitatie van wegverhardingen bij einde levensduur zijn geen middelen gereserveerd. Dit komt ook naar voren in het rapport Beheer op Orde, wat in 2014 is opgesteld.

Financieel:

In programma 9, onder “Wat mag het kosten?”, zijn de lasten en baten voor wegonderhoud opgenomen als een onderdeel van productgroep "Wegen straten en pleinen" (prestatiedoel 9.1.1).