3 Onderhoud kapitaalgoederen

8. Civieltechnische kunstwerken

Naam beleidsnota’s:

Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken

Jaar van vaststelling:

2013

Programma:

9. Beheer en onderhoud

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

Voor dit onderdeel is in mei 2013 een beleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is o.a. vastgesteld dat niet-utilitaire voorzieningen na einde levensduur niet vervangen worden.

Huidige stand van zaken:

Mede door de bezuinigingen is er een beperkt budget beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud aan civieltechnische kunstwerken. Voor het groot onderhoud is een onderhoudsvoorziening ingesteld waarmee deze toekomstige lasten kunnen worden gedekt. Daarnaast is een bestemmingsreserve ingesteld voor toekomstige vervangingen.

Wat hebben we gedaan in 2015:

De houten voet- en fietsbruggen in het park het Hoog, Bemmel zijn vervangen door composiet (vezelversterkte kunststof) exemplaren.
Verder is een nieuwe slijtlaag aangebracht op de verkeersbruggen  Diana,  't Rietland en Hoefslag in Bemmel.

Voorziening/reserve:

Uit de voorziening civiel technische kunstwerken worden de kosten voor het groot onderhoud gedekt. Daarnaast is er een reserve waarin middelen worden gereserveerd voor de toekomstige vervangingen van kunstwerken. Bij de vaststelling van het beleidsplan zijn er keuzes gemaakt t.a.v. de objecten die wel of niet vervangen gaan worden in de toekomst.

Financieel:

In programma 9, onder “Wat mag het kosten?”, zijn de lasten en baten voor civieltechnische kunstwerken opgenomen als een onderdeel van productgroep "Wegen straten en pleinen" (prestatiedoel 9.1.1).