11.3.3 Voldoende weerstandsvermogen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 11.3.3 Voldoende weerstandsvermogen

Of er voldoende weerstandsvermogen is, wordt bepaald aan de hand van de ratio van het weerstandsvermogen. Dat is de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. De ratio is voldoende wanneer deze tussen de 1,0 en de 1,4 ligt. Eind 2014 bedroeg de ratio 1,35, eind 2015 is de ratio berekend op 0,42. Dit is het gevolg van het verhogen van de verliesvoorziening voor Bergerden ten laste van de algemene reserve. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is de berekening van de ratio opgenomen.

Overigens zijn in de door de raad in 2015 vastgestelde begroting 2016 maatregelen opgenomen om tot verbetering van de weerstandscapaciteit te komen. Daarbij gaat het onder andere om de uitbreiding van heffing precariobelasting. Vanaf 2016 wordt deze belasting niet alleen geheven op gasleidingen, maar ook op elektriciteits- en waterleidingen.