11.3.2 Treffen beheersmaatregelen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 11.3.2 Treffen beheersmaatregelen

Naar aanleiding van het in de 2e tussentijdse rapportage (Zomernota) gepresenteerde tekort, is in de 3e en 4e tussentijdse rapportage een aantal beheersmaatregelen opgenomen. Het betreft hier maatregelen om te voorkomen dat een reeds ontstaan tekort verder oploopt dan wel maatregelen die ervoor zorgen dat het tekort wordt teruggedrongen.
In de Programmabegroting 2016 hebben o.a. de actualisatie van het bestaand beleid en de verruiming van de heffing van precariobelasting geleidt tot een positief effect op het begrotingssaldo.

Ten behoeve van het jaarverslag 2015 is zoals aangegeven in hoofdstuk 11.3.1 een inventarisatie van de risico’s uitgevoerd. Afhankelijk van de bevindingen zijn beheersmaatregelen beschreven. Deze zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.