11.3.1 Inventariseren en kwantificeren risico's

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 11.3.1 Inventariseren en kwantificeren risico's

In 2015 zijn bij het samenstellen van de jaarstukken 2014 en de begroting 2016 inventarisaties uitgevoerd naar de mogelijke risico’s. De risico's zijn beter geïnventariseerd, gekwalificeerd en vertaald naar effecten voor de benodigde weerstandscapaciteit. De resultaten daarvan zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van deze p&c-documenten.