1 Lokale heffingen

De lokale heffingen 2015

OZB

De gerealiseerde opbrengst van de OZB ligt 1,7% boven de raming. Dit is veroorzaakt door een aangetrokken bouwproductie waardoor er meer areaaluitbreiding was dan vooraf ingeschat. Daarnaast zijn er minder waardebezwaren toegekend dan waarmee rekening was gehouden

Afvalstoffenheffing

De opbrengst van de afvalstoffenheffing wijkt 11,7% af van de bij de zomernota bijgetelde raming. De oorspronkelijke raming 2015 bedroeg € 3.023.000. De realisatie wijkt dan zelfs 21,9% af.
Vanaf 1 januari 2015 is overgegaan op een nieuwe inzamelmethodiek met een lager tarief per lediging. De verwachting was dat er gemiddeld 21 ledigingen per huishouden zouden zijn. De burgers van Lingewaard hebben de grijze container echter minder dan 11 keer aangeboden.  De minderopbrengst is opgevangen door inzet van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. In de laatste raadsvergadering van 2015 is een tariefvoorstel aangenomen om het opgetreden dekkingsgat voor 2016 te dichten met hogere tarieven en een kostenbesparing van € 200.000.

Rioolheffing

De opbrengst van de rioolheffing is in lijn met de raming.

Precariobelasting

Op 1 juli 2014 is een belasting op het hebben van kabels en leidingen in de gemeente ingevoerd. Het tarief per strekkende meter is € 3,-. Nader onderzoek heeft nog een extra leidingnetwerk opgeleverd waardoor de realisatie € 15.000 hoger is uitgekomen dan de raming.
In de door de raad vastgestelde begroting 2016 is de heffing precariobelasting uitgebreid. Vanaf 2016 wordt deze belasting niet alleen geheven op gasleidingen, maar ook op elektriciteits- en waterleidingen. Daarnaast is het tarief met ingang van 1 januari 2016 verhoogd naar € 4 per strekkende meter.

Hondenbelasting

De afgelopen jaren is in de gehele gemeente een huis aan huiscontrole uitgevoerd. Dat heeft geen grote aantallen nieuwe honden opgeleverd. De conclusie is dat de raming iets te hoog is geweest.

Toeristenbelasting

De opbrengst 2015 ligt in lijn met de raming.

Reclamebelasting

De netto opbrengst van deze belasting wordt aangewend voor de ondernemersfondsen in de kernen Bemmel, Gendt en Huissen. De heffing bestaat uit twee onderdelen, een vast bedrag per perceel en een variabel bedrag dat afhangt van de WOZ-waarde. De opbrengst is achter gebleven ten opzichte van de raming. Dit komt door meer leegstand en een lagere totale WOZ-waarde dan geraamd. De perceptiekosten van de reclamebelasting worden verrekend met het ondernemersfonds.

Wet Woz

Jaarlijks wordt een nieuwe woz-waarde afgegeven voor alle onroerende zaken binnen de gemeente.
De peildatum voor de waardering ligt één jaar voor het jaar van de heffing. De waardepeildatum voor de taxaties 2015 was 1 januari 2014.

Gemiddelde woz-waarde.
De daling van de woningwaarden is afgevlakt. De gemiddelde WOZ-waarde in 2015 bedroeg € 228.000 en komt nu per 1 januari 2016 uit op € 227.000. Een daling van 0,3%. De grote waardedaling van de afgelopen jaren is tot staan gebracht.


Grafiek 1. Verloop gemiddelde woningwaarde in de gemeente Lingewaard.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Kwijtscheldingen

Werkelijk 2013

Werkelijk 2014

Begroot 2015

Werkelijk 2015

Afvalstoffenheffing

77.000

79.000

80.000

91.000

Rioolheffing

95.000

108.000

88.000

137.000

Hondenbelasting

4.400

5.200

5.500

6.300

Totaal

176.400

192.200

173.500

234.200

De aanspraak op de kwijtschelding is het afgelopen jaar fors toegenomen. De economische malaise doet zich hier gelden. De trend dat meer burgers voor grotere bedragen kwijtschelding krijgen heeft zich dit jaar ook doorgezet.