10.1.1 Waarborgen brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 10.1.1 Waarborgen brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding

Brandweerzorg

Doorontwikkeling repressieve organisatie
Bestuurlijk besluitvorming met betrekking tot het project doorontwikkeling is voor de zomer afgerond. In de tweede helft van 2015 zijn de deelprojecten van start gegaan. De uitwerking en implementatie hiervan zijn voorzien in 2016 en 2017. Gestart is met de projecten dekkingsplan, uitruk op maat en herverdeling materieel. Via de klankbordgroep worden vrijwilligers betrokken bij de verschillende onderwerpen: zaken worden aan hen voorgelegd en de voortgang wordt gerapporteerd.  

Wonen boven winkels
Op 16 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van het rapport ‘Wonen boven winkels 2015’. In dit rapport staan de resultaten van de steekproef die door Brandweer Gelderland-Midden is uitgevoerd in de gemeenten Arnhem, Doesburg en Wageningen naar het huidige brandveiligheidsniveau van winkels en bovenwoningen in de oude dorps-/stadskernen. De resultaten van deze steekproef geven een goede afspiegeling van de situatie in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Aanleiding voor het uitvoeren van de steekproef zijn de aanbevelingen die de Inspectie Veiligheid en Justitie (V&J) heeft gedaan in haar evaluatierapport over de zeer grote brand aan de Kelders in Leeuwarden op 19 oktober 2013. Bij die brand kwam een bewoner om het leven. In het rapport ‘Wonen boven winkels 2015’ wordt de gemeenten in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden een aantal praktische handreikingen geboden om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Inspectie V&J.

Omgevingsveiligheid/protocollen
Om meer aan de voorkant betrokken te zijn bij planvorming ruimtelijke ontwikkeling zijn er werksessies georganiseerd voor brandweer, gemeenten en omgevingsdiensten. Deze zijn positief verlopen. Hierdoor staat het onderwerp veiligheid én gezondheid vanaf het begin op de agenda en kan er sneller in het proces gecorrigeerd worden (indien nodig). Ook zijn in samenspraak protocollen opgesteld om de onderlinge samenwerking tussen brandweer, gemeenten en omgevingsdiensten nader te regelen. Ondertekening hiervan door de verschillende partijen heeft nog niet plaatsgevonden.

Controle horeca en andere objecten met een gebruiksvergunning.

Aan het in de begroting opgenomen prestatiedoel om tijdens risicovolle evenement brandveiligheid controles uit te voeren is voldaan. Daarnaast hebben alle controles plaatsgevonden volgens het regionaal toezichtplan.

Prestaties

Activiteiten

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Activiteiten uitvoeren conform Preventie-activiteiten plan waaronder brandbeveiligheidscontroles

Percentage horecagelegenheden waarbij brandveiligheidscontroles worden uitgevoerd in Lingewaard tijdens ten minste 1 risicovolle activiteiten (carnaval, kermissen ed)

100%

100%

Rampenbestrijding/risicobeheersing

Regionaal crisisplan en beleidsplan
Om goed voorbereid te zijn op rampen- en crisissituaties heeft ook dit jaar – onder begeleiding van de VGGM – de bestuurlijke oefening plaatsgevonden. Naast deze praktische oefening zijn ook de nodige documenten geactualiseerd. In de AB-vergadering van de VGGM van 11 november zijn het Beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing 2016-2019, de regionale capaciteitenanalyse Gelderland-Midden en het Regionaal risicoprofiel Gelderland-Midden vastgesteld.

Opsporing en ruiming van niet gesprongen conventionele explosieven uit de tweede wereld oorlog
Met ingang van 2015 kan financieel een beroep worden gedaan om het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat 70% van de werkelijke kosten achteraf worden vergoed. De kosten die in 2015 zijn gemaakt voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn na afloop van het jaar in beeld gebracht en verwoord in een raadvoorstel en raadsbesluit. Op 4 februari 2016 is ingestemd met dit raadsvoorstel. De declaratie is tijdig (voor 1 maart 2016) bij het Ministerie ingediend.