10.4.4 Bestuurlijke samenwerking

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 10.4.4 Bestuurlijke samenwerking

In de programmabegroting hebben we het belang van onze ligging in het zo genoemde ‘middengebied’ van het knooppunt Arnhem-Nijmegen (Overbetuwe, Lingewaard, Nijmegen en Arnhem) benadrukt. En de hieruit voortvloeiende noodzaak tot samenwerking met de gemeenten in dit gebied. Deze gemeenten vullen elkaar aan en vormen samen één samenhangend gebied. Of het nu gaat om bouwen en wonen, recreatie en toerisme of om bedrijvigheid. Daarbij moeten de eigenheid en onderscheidenheid van onze gemeente behouden blijven. Samenwerking moet leiden tot verbetering van ons woon- en werkklimaat of van de kwaliteit van onze besluiten en de uitvoering daarvan.

Deze visie, het beleid ten aanzien van samenwerking en het algemene afwegingskader, zoals vast gelegd in de Nota Verbonden Partijen, zijn leidend voor het aangaan van (nieuwe) samenwerkingsverbanden. In 2015 is onze gemeente op vele gebieden actief geweest als het gaat om samenwerking. In de meeste gevallen ging het daarbij om niet formele contacten met partners als bedrijven, instellingen en organisaties. Daarnaast was ook sprake van intensief contact met mede overheden, in het bijzonder de provincie en andere gemeenten, voornamelijk in de verschillende regio’s waar Lingewaard onderdeel van is. Lingewaard heeft in diverse organisaties en instellingen ook bestuurlijke bevoegdheden, de zogeheten ‘Verbonden Partijen’. Hiermee verbindt de gemeente zich aan de andere organisaties, hetgeen ook verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid met zich mee brengt. In de paragraaf “Verbonden Partijen” gaan we hier uitgebreider op in. Op deze plaats noemen we nog de belangrijkste ontwikkelingen die zich in 2015 op het gebied van samenwerking hebben voorgedaan.

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de intensivering samenwerkingscontacten met de gemeente Overbetuwe. Minimaal één keer per kwartaal heeft bestuurlijk overleg tussen beide colleges plaats gevonden. Dit overleg was onder andere gericht op het formuleren van een gezamenlijk standpunt in de verschillende besturen van samenwerkingsverbanden. Daarnaast hebben we in 2015 de bestuurlijke contacten met de gemeenten in de Liemers aangehaald.

Daarentegen zijn in oktober 2014 de voorbereidingen om te komen tot een intergemeentelijke uitvoeringsdienst voor de G5 gemeenten beëindigd. Als vervolg hierop zijn we gesprekken aan gegaan met de gemeente Overbetuwe om te komen tot een concrete samenwerking op het gebied van belastingen en ICT.
In 2014 is een afwegingskader voor intergemeentelijke samenwerking opgesteld. Dit is de basis geweest voor de nieuwe nota Verbonden Partijen. De gemeenteraad is hier vanaf het begin bij betrokken geweest hetgeen in juli 2015 heeft geresulteerd in de vaststelling van deze nota. Concreet is dit uitgewerkt in een nieuwe opzet voor de paragraaf Verbonden Partijen voor de jaarrekening en de begroting. Daarnaast zijn de toezichtarrangementen uitgewerkt en onder de aandacht van de Verbonden Partijen gebracht.

In september 2015 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het voorgeschreven register artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geactualiseerd. Dit is vervolgens gepubliceerd en ligt ter inzage bij de gemeentewinkel. Inwoners van de gemeente kunnen zich op deze manier op de hoogte stellen van de Verbonden Partijen waar de gemeente aan deelneemt.

In 2015 is, vanwege de wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de plus status van de stadsregio Arnhem Nijmegen komen te vervalen. Om te voorzien in de gewenste voortzetting van deze samenwerking is eind 2015 het Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen opgericht, waarin ook Lingewaard participeert. Dit geldt tevens voor de aan dit orgaan gelieerde Stichting Economic Board regio Arnhem Nijmegen. Omdat een Gemeenschappelijk Orgaan niet voorziet in de noodzakelijk juridische samenwerking voor het doelgroepen vervoer is hiervoor een Bedrijfsvoeringsorganisatie voorbereid. Deze zal in 2016 worden opgericht.

Vanwege de oprichting van de omgevingsdienst ODRA is de gemeenschappelijke regeling Milieudienst Regio Arnhem Nijmegen in2015 opgeheven. Bij al deze ontwikkelingen heeft onze gemeente een actieve rol gespeeld.

Voor een goede beheersing van de geformaliseerde samenwerkingsverbanden is het van essentieel belang is dat de raad in staat gesteld wordt haar toezichthoudende en controlerende rol goed te vervullen. Hiervoor is in de nota verbonden partijen een werkproces opgenomen.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Raming 2015

Werkelijk 2015

Betrekken van de gemeenteraad bij besluitvorming in besturen van verbonden partijen door regelmatige informatie voorziening.

Minimum aantal informatienota´s aan de raad per verbonden partij per jaar

2

2,6

Euregio Rijn-Waal

1

Recreatieschap Overbetuwe

1

GR Onderwijszaken

1

Park Lingezegen

3

VGGM

1

Bergerden

3

ODRA

6

Presikhaaf Bedrijven

6

Stadsregio Arnhem Nijmegen

3

GR Milieu samenwerking regio Arnhem

2

BVO doelgroepenvervoer i.o.

2

29