10.4 Waarborgen goed bestuur

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 10.4 Waarborgen goed bestuur

De algemeen aanvaarde governance-beginselen worden als uitgangspunt genomen voor ons handelen. Dit betekent het volgende voor de te onderscheiden onderdelen:

 • Transparantie De programmabegroting 2016 heeft een kwaliteitsslag ondergaan. Hierbij kan worden gedacht aan: verbetering diverse prestatie-indicatoren op het niveau van de prestatiedoelen en een andere opzet van de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing en Verbonden partijen. Tevens is vanwege de decentralisaties op het gebied van de WMO, jeugdzorg en participatie een nieuwe paragraaf Decentralisaties opgenomen.
  Uw raad is periodiek via de tussentijdse rapportages, informatienota’s en informatie-avonden geïnformeerd over de stand van zaken. In dit kader is overigens extra aandacht geschonken aan de ontwikkelingen in het sociale domein.  
 • Democratische verantwoording De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid alsmede de rechtmatigheid.
  De door het college van B&W gemaakte bestuurskosten zijn openbaar gemaakt via de gemeentelijke website.
  Teneinde meer “in control” te komen, is medio 2015 een notitie opgesteld, genaamd “Is de gemeente Lingewaard in control? Een tussenbalans”. De uitkomsten van deze notitie zijn vertaald naar het ondernemingsplan 2016-2018.
 • Effectiviteit en efficiency De teamplannen en de individuele werkplannen zijn het instrument om te plannen, organiseren en sturen. Met betrekking tot de teamplannen is meer inzicht verkregen in de medebewindstaken en autonome taken. Dit draagt uiteindelijk bij aan een betere integrale en realistische afstemming van allerlei activiteiten en doelstellingen.
  In 2015 is tevens een start gemaakt met het zogenaamde PIL-project (Planning & Control in Lingewaard). De doelstelling is om zowel procesmatig als inhoudelijk een kwaliteitsslag te maken bij de diverse p&c-producten. Het PIL-project is eind 2015 gepresenteerd in de vergadering van de auditcommissie en kent een doorlooptijd van twee jaar.
 • Vraaggerichtheid Vanaf 2014 is de gemeente gestart met het project Overheidsparticipatie: Vrijlaten in vertrouwen. Inwoners van Lingewaard zijn aangemoedigd om zelf oplossingen aan te dragen voor zaken die spelen in hun leefomgeving. We zijn gestart met een aantal pilots die inwoners zelf hebben ingebracht.
  Mede naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de wijkplatforms zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: de rol van de gebiedscoördinator,  een efficiëntere afhandeling van vragen van de wijkplatforms en procedureverbetering rondom de werkplannen van de wijkteams. In maart/april 2015 zijn gesprekken gevoerd met de wijkplatforms. Doel van deze gesprekken was om duidelijkheid te verschaffen over ieders rol, taak, functie en verwachtingen van elkaar.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)