10.4.1 Integer handelen door bestuur en organisatie

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 10.4.1 Integer handelen door bestuur en organisatie

Bestuur
In de gedragscode voor politieke ambtsdragers zijn normen en waarden uitgewerkt voor de wijze waarop leden van de gemeenteraad en het college van B&W inhoud geven aan hun taken. De gedragscode is in 2013 aangepast.
Leden van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente en in het verlengde daarvan die van de inwoners, zijn het primaire richtsnoer. Integriteit van politieke ambtsdragers houdt in dat de verant-woordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de gemeenteraad, maar ook extern aan organisatie en inwoners voor wie bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers hun functie vervullen.

Organisatie
Voor de ambtelijke organisatie zijn de normen en waarden uitgewerkt ten aanzien van integriteit in de gedragscode voor ambtenaren bij de gemeente. In deze code is voor veel voorkomende situaties een aantal regels op een rij gezet. Deze zijn bedoeld om de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van ambtenaren te waarborgen. Tevens is er een regeling ‘Melden vermoeden misstanden’. Er zijn twee interne vertrouwenspersonen benoemd die als taak hebben de melder te adviseren en jaarlijks verslag te doen aan het bevoegd gezag en ondernemingsraad over de meldingen. Bovendien is er een plan van aanpak gemaakt dat in 2016 wordt uitgevoerd.