10.4.2 Publieke verantwoording

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 10.4.2 Publieke verantwoording

In de jaarstukken 2014 en de programmabegroting 2016 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd teneinde deze documenten aan informatiewaarde te laten winnen. De belangrijke zijn:

  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In november 2014 is de nota Risicomanagement & weerstandsvermogen 2014-2017 vastgesteld. De nieuwe opzet geeft middels de uitgewerkte risicoprofielen (kans x gevolg) beduidend meer inzicht in de toereikendheid van het weerstandsvermogen.  Via de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt bij de jaarrekening en de programmabegroting hierover gerapporteerd.
  • Financiële kengetallen. Met ingang van de begroting 2016 zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing kengetallen opgenomen voor: de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente en ze kunnen vergeleken worden met de kengetallen van andere gemeenten.
  • Verbonden partijen. Een toenemend aantal werkzaamheden wordt verricht in samenwerking met andere partijen. In dit kader heeft u in uw vergadering van 16 juli 2015 de Nota Verbonden Partijen vastgesteld.  Belangrijke wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd op het gebied van informatievoorziening aan uw raad, toepassing van afwegingskader, checklist en richtlijnen bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en één raadslid, namens de raad, aan te wijzen als rapporteur voor een verbonden partij.
  • Sociaal domein. Bij de tussentijdse rapportages hebben wij uitgebreid gerapporteerd over de verstrekkingen die hebben plaatsgevonden met betrekking tot de WMO, jeugdzorg en uitkeringen.

In 2015 zijn vier tussentijdse rapportages aan uw raad voorgelegd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is  gerapporteerd over alle in de programmabegroting 2015 opgenomen prestatiedoelen en budgetten (in 2014 betrof dit slechts 10 door uw raad voorgeschreven onderwerpen). In de 2e tussentijdse rapportage (zomernota) zijn de budgetten daadwerkelijk bijgesteld aan de hand van een begrotingswijziging.

Bij schrijven van 11 mei 2015 heeft Ernst & Young Accountants het verslag van bevindingen inzake de controle van de jaarrekening 2014 ter beschikking gesteld. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid (kloppen de cijfers en toelichtingen) alsmede rechtmatigheid (zijn de cijfers in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving). Tevens heeft de accountant geconstateerd dat zich bij de specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden hebben voorgedaan die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.

In 2015 is de auditcommissie meegenomen in de voorgenomen vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De achterliggende gedachte is om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken, maar ook het tot stand brengen van een betere onderlinge (financiële) vergelijking met andere gemeenten. De basisset van ± 50 indicatoren (commissie Depla) is hierbij een belangrijke onderlegger.