10.2.3 Samen met wijkplatforms leefbaarheid in de wijk bevorderen

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 10.2.3 Samen met wijkplatforms leefbaarheid in de wijk bevorderen

De 15 wijkplatforms hebben in 2015 28 werkplannen opgesteld om de leefbaarheid in hun wijken te vergroten. Hiervan konden vijf werkplannen niet in 2015 worden uitgevoerd, er wordt verzocht aan de raad om het budget van deze werkplannen over te hevelen naar 2016.  

In 2015 waren drie wijkplatforms zonder bezetting. In deze wijken konden bewoners geen gebruik maken van de kennis en netwerken van een wijkplatform. Dit betrof de wijkplatforms van  Bemmel Centrum, Bemmel West en Haalderen. De budgetten van deze wijkplatforms zijn niet besteed en leveren een budgettair voordeel op.

In 2015 heeft het team Gebiedscoördinatie de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport functioneren van de wijkplatforms en het samenspel tussen de wijkplatforms en gemeente verder uitgewerkt. Dit heeft als resultaat een notitie waarin verbeteringen zijn opgenomen. Deze verbeterpunten zijn de uitgangspunten voor de samenwerking in 2016.