10.2 Communiceren met inwoners

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 10.2 Communiceren met inwoners

Onze inwoners zijn de basis van onze gemeente. Het is daarom van groot belang dat wij in goed contact staan met onze inwoners door op de juiste wijze met elkaar te communiceren. Het is noodzakelijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven en nieuwe kanalen en paden worden daar continu voor onderzocht. Social media speelt een steeds grotere rol en zal in 2016 in gebruik en impact blijven groeien.
Door het college genomen besluiten en nieuwe ontwikkelingen worden gecommuniceerd via de bekende kanalen en waar nodig wordt het persoonlijke gesprek steeds vaker aangegaan.

Het college wil meer ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving, dit sluit aan bij de pijler ‘Betrokken burgers” in het coalitieakkoord 2014-2018: “Wij willen als gemeente niet alleen zo adequaat mogelijk reageren op initiatieven van inwoners, maar ook met inwoners in gesprek gaan over de manier waarop zij invloed willen uitoefenen op zaken die de gemeenschap aangaan en voor welke punten (groepen)inwoners een eigen verantwoordelijkheid willen nemen.”
Deze pijler staat tevens in direct verband met overheidsparticipatie (zie 10.2.1.)

Op 10 juli 2014 heeft de raad het rapport van de Rekenkamercommissie over het functioneren van wijkplatforms gesproken. Mede als gevolg hiervan zijn gesprekken/ bijeenkomsten gestart over overheidsparticipatie en de rol van de wijkplatforms daarbij. Deze gesprekken zijn gedurende heel 2015 vervolgd en loopt nog door in 2016.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)