10.2.1 Interactie met inwoners en andere partners over beleidsvorming

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 10.2.1 Interactie met inwoners en andere partners over beleidsvorming

Het project Overheidsparticipatie dat in het college in 2014 heeft vastgesteld, heeft bij de start enige vertraging opgelopen, vanwege de discussie tussen raad en wijkplatforms naar aanleiding van het rekenkamerrapport over het functioneren van de wijkplatforms. Tevens is gebleken dat de acties in de eerste stap van het project meer tijd zouden vergen dan in de eerdere planning was voorzien. Aan het project is toegevoegd:

 • Het opdoen van leerervaringen uit pilots;
 • Het evalueren van de wijze waarop inwoners zijn betrokken en geïnformeerd bij zaken uit het verleden.

In 2015 zijn ervaringen opgedaan bij de volgende pilots:

 1. Opstellen dorpsontwikkelplannen: ondersteuning van initiatieven van de kernen bij het opstellen van leefbaarheidsplannen
  Er zijn gesprekken gevoerd in Doornenburg, Haalderen en Angeren. Er is in maart 2015 een algemeen beleidskader voor leefbaarheid geschapen, die het voor de inwoners in de kernen mogelijk maakt om subsidieaanvragen te doen voor activiteiten en zaken die vallen binnen het beleidskader.
  In Doornenburg functioneren contactpersonen. Stichting Leefbaar Doornenburg ontwikkelt een Dorpsontwikkelplan en heeft voor de begeleiding bij de planontwikkeling een subsidie ontvangen.
  In Haalderen en Angeren hebben de inventariserende gesprekken geleid tot ondersteuning bij verdere ontwikkelingen in de vorm van een opdracht aan Spectrum en DKK.
 2. ZELF: een initiatief van inwoners gericht op nieuwe manieren van ‘samenwonen’
  Zelfdragende Eigen Lingewaardse Formule (ZELF) is een initiatief van enkele inwoners van Lingewaard. Een ambtelijke contactpersoon neemt namens de gemeente als waarnemer deel aan bijeenkomsten. De  contactpersoon coördineert, brengt de juiste ambtenaren en wethouders bij elkaar. ZELF is als één van de lokale partners door de gemeente gevraagd om mee te denken en te participeren bij de vestiging en integratie van verblijfsgerechtigden in Lingewaard. Verdere ontwikkelingen zijn de doorontwikkeling van de participatiepunten.
 3. Woningbouw in de kernen: initiatieven van onder andere wijkplatforms en inwonersgroeperingen
  Dit zijn initiatieven van Strijdbaar Angeren en Platform Doornenburg. De gemeente faciliteert in deze.
 4. Armoedebeleid en instrumentarium herijken: samen met de doelgroep tot een effectief beleid komen.
  In oktober heeft een groepsgesprek plaatsgevonden over de meedoenregeling. Deze regeling houdt in dat elke inwoner met een laag inkomen beroep kan doen op een vergoeding van de kosten voor deelname aan dit soort activiteiten tot een bedrag van € 100. De resultaten van het gesprek zijn meegenomen bij de actualisatie van de regeling en hebben geleid tot verbeteringen in de communicatie over de regeling.

In augustus 2015 is een pilot toegevoegd die bestaat uit een tijdelijke procedure voor een snelle afhandeling van eenvoudige vragen vanuit wijkplatforms. Als gevolg van deze tijdelijke procedure is er eind 2015 geen achterstand meer bij de afhandeling van eenvoudige vragen. In 2016 wordt deze pilot geëvalueerd.

In 2015 is communicatie met inwoners geëvalueerd op basis van voorbeelden van ‘miscommunicatie’ die collegeleden in hun contacten met inwoners bemerkten. De voorbeelden betroffen voornamelijk fysieke zaken in de openbare ruimte. De bevindingen uit de evaluaties laten zien dat de uitgangspunten van overheidsparticipatie in contacten met (groepen) inwoners (nog) niet altijd als vanzelfsprekend worden gehanteerd door medewerkers. Voor de toepassing van deze uitgangspunten wordt een training ontwikkeld  voor leidinggevenden en medewerkers. In december heeft, bij wijze van pilot, een eerste workshop plaatsgevonden voor medewerkers die werkzaam zijn op het terrein van de openbare ruimte.

In september 2015 is de raad tijdens een inforaad geïnformeerd over de voortgang van het project Overheidsparticipatie. De projectopdracht voor het project Overheidsparticipatie is vanwege de ontwikkelingen aangescherpt en het college heeft de nieuwe projectopdracht in januari 2016 vastgesteld. Op 19 november 2015 heeft de raad ingestemd met een initiatiefvoorstel Overheidsparticipatie.

Ter oriëntatie op de verdere ontwikkelingen op het gebied van overheidsparticipatie heeft het college in december 2015 een bezoek gebracht aan de gemeenten Uden en Boekel. In 2016 zullen nog enkele andere gemeenten worden bezocht.