5 Bedrijfsvoering

D. Organisatie ontwikkeling

In 2015 is gestart met het onderzoek naar optimalisatie van de inrichting van de organisatie. Afronding van het onderzoek is in 2016. Verder zijn trajecten gestart voor het verbeteren van de inrichting van processen, en de veranderingen als gevolg van de kanteling in de samenleving die een andere manier van denken en werken van ambtenaren vergt. Directieleden zijn alleen nog op hoofdlijnen bij de inhoud betrokken.

Intergemeentelijke samenwerking
In oktober 2014 zijn de voorbereidingen om de te komen tot een intergemeentelijke uitvoeringsdienst voor de G5 gemeenten beëindigd. Dit omdat de haalbaarheidsstudie had aangetoond dat de organisatie in de beoogde omvang onvoldoende meerwaarde had. Een goede uitvoering van bedrijfsvoeringstaken kenmerkt zich door integraliteit, interactie en dienstverlening. Vanwege het ontbreken van aantoonbare meerwaarde is daarom besloten om de samenwerking voor wat betreft de intergemeentelijke samenwerkingsorganisatie te beëindigen.

Per 1 januari 2017 loopt de dienstverleningsovereenkomst tot uitvoering van belastingtaken door de gemeente Arnhem af. De uitvoering van de gemeentelijke belastingen zal op dat moment op een andere wijze moeten zijn georganiseerd. Ter voorbereiding hierop is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke opties. Daarbij is gewogen op de componenten kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten, klanten en personeel.

In verband met kwetsbaarheid van het team automatisering werd samenwerking onderzocht. Het feit dat Lingewaard heeft besloten niet verder te gaan in de gezamenlijke uitvoeringsdienst met de G5 gemeenten geeft de verplichting om na te denken over de wijze waarop wij automatisering in de komende jaren willen vormgeven.  

Decentralisatie
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Lingewaard, net als alle andere gemeenten in Nederland, verant-woordelijk voor (zorg)taken die voorheen uitgevoerd werden door Rijk en Provincie. Het gaat bij de decentralisaties om de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is hierin opgegaan), de Jeugdwet 2015, de Wet langdurige zorg  (Wlz) en de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning). Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de Participatiewet, een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wajong en de WSW.

In 2015 is naast de transitie van deze taken naar de gemeente tevens een start gemaakt met de transformatie van het sociaal domein. De transformatie gaat leiden tot een andere manier van denken en handelen, het uiteindelijke doel van de decentralisaties. De transformatie zal de komende jaren z’n beslag krijgen.