5 Bedrijfsvoering

C.Omgaan met bezwaren, klachten en informatieverzoeken

Bezwaarschriften
In 2015 zijn er 93 bezwaarschriften behandeld door team Juridische Zaken dan wel het secretariaat van de commissie. Uit 2014 waren er nog 15 bezwaren te behandelen. Het aantal ingediende bezwaren in 2015 bedroeg 95, waarvan er in 2015 78 zijn behandeld. Er zijn 17 bezwaren voor behandeling doorgeschoven naar 2016.

Van de 93 bezwaren die in 2015 zijn behandeld door team Juridische Zaken dan wel het secretariaat van de commissie, zijn er uiteindelijk 34 ingetrokken, waarvan 1 pas na inhoudelijke behandeling door de commissie. Intrekking van de bezwaren gebeurt vaak doordat op voorspraak van het secretariaat en/of in overleg met, de vakafdeling contact opzoekt met bezwaarmaker. Het bezwaar is dan toch regelmatig ingetrokken. Dat kan zijn door een extra toelichting op het besluit of soms ook door intrekking van het primaire besluit en een nieuw besluit wat wel correct is. Ook in deze gevallen kost de behandeling van het bezwaar de nodige tijd. Er zijn in 2015 geen bezwaarschriften doorgezonden naar andere bestuursorganen of naar de rechtbank voor beroep. Feitelijk zijn aan de commissie in 2015 58 bezwaren voorgelegd voor advies, waarvan nu in 52 gevallen bekend is wat de uitkomst van de bezwaarschriftenbehandeling is.

Ten aanzien van de doorlooptijd van de bezwaren kan het volgende worden opgemerkt. Bij de doorlooptijd wordt als uitgangspunt genomen het einde van de bezwarentermijn van zes weken, zoals dat is benoemd in de Algemene wet bestuursrecht. In 2015 werden de bezwaren gemiddeld na ruim 5 weken op zitting behandeld. Vervolgens kon de commissie gemiddeld binnen anderhalve week een advies uitbrengen over een bezwaar. Dit is relatief snel en ruim binnen de planning zoals we die binnen de gemeente hebben afgesproken. Nadat het advies van de commissie is uitgebracht aan het college, gaat de vakafdeling met inachtneming van dit advies een beslissing op bezwaar formuleren. Deze wordt dan voor besluitvorming voorgelegd aan het college of kan in sommige gevallen, onder andere bij teams in het Sociale Domein, in mandaat worden afgehandeld. Vastgesteld wordt dat de gemiddelde behandelingstermijn na uitbrengen van het commissieadvies zo’n 6 weken is, waarmee de wettelijke termijn van 12 weken gemiddeld gezien in een groot aantal gevallen niet wordt gehaald. Conclusie is dan ook na advisering over een bezwaarschrift gemiddeld genomen de uiteindelijke afhandeling via de vakafdeling en/of het college nog wat langer duurt dan gepland.

Omschrijving

Aantal 2015

Bezwaarschriften

95

Bezwaarschriften doorgeschoven naar 2016

17

Besluitvorming nog onbekend

7

Ingetrokken / commissie niet bevoegd

34

Niet-ontvankelijk

4

(Deels) gegrond

8

(Deels) ongegrond

41

Bezwaarschriften

realisatie

indicator

Afhandeling van de ontvangen bezwaarschriften binnen de gestelde 12 wekentermijn

56%

75%

Afhandeling van de ontvangen bezwaarschriften binnen de gestelde 18 wekentermijn (na verdaging)

88%

95%

Klachten
In 2015 zijn 24 klachten ingediend over het handelen van medewerkers of bestuurders van de gemeente. Doel is om deze klachten zoveel mogelijk snel via de informele fase op te lossen. Deze fase van klachtafhandeling vindt in de regel plaats door een manager of teamleider. Van de 24 klachten zijn er 4 voor afhandeling doorgeschoven naar 2016. Van de 20 klachten die in 2015 zijn afgehandeld zij er 16 in de informele fase opgelost, oftewel 80% van de klachten. In 4 gevallen is de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke klachtadviescommissie. Deze commissie hoort dan zowel klager als de vertegenwoordiger van het college en brengt vervolgens advies uit aan het college om tot een uitspraak te komen over de klacht. Daarbij is in 3 gevallen geadviseerd om de klacht (deels) gegrond te verklaren.

Klachten

realisatie

indicator

Percentage klachten dat informeel wordt opgelost

80%

80%

WOB-verzoeken
De wettelijke termijn voor het afhandelen van WOB verzoeken bedraagt 4 weken en streven is ook om binnen deze termijn, vaak in overleg met de verzoeker, de WOB-verzoeken af te handelen. Er is een mogelijkheid om deze termijn met 4 weken te verdagen. In 2015 zijn 39 WOB-verzoeken ingediend. Hiervan zijn er 2 digitaal ingediend, terwijl deze weg voor WOB-verzoeken niet is opengesteld. In die gevallen kunnen de verzoekers dit herstellen. Van de 39 WOB-verzoeken zijn er 7 ingetrokken, is er 1 doorgezonden naar een ander bestuursorgaan en is 1 verzoek buiten behandeling gesteld. Er resteerden derhalve 29 WOB-verzoeken. Daarbij is 7 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te verdagen. Dit heeft meestal te maken met de complexiteit van de vraag, maar soms ook met tijdgebrek binnen de organisatie. In 20 gevallen is binnen 4 weken een WOB-besluit genomen, 7 keer, na verdaging, binnen 8 weken en 2 keer buiten de termijn. Van alle verzoeken zijn er 17 zogenoemde “misbruik-verzoeken” te onderscheiden. Dat valt af te leiden uit de aard van de informatie die opgevraagd wordt en de namen, die inmiddels bekend zijn in Nederland en bij de rechtbanken. Met deze verzoeken probeert men dwangsommen of proceskosten op te strijken. Pas de laatste 2 jaar, wordt in de rechtspraak, voorzichtig, over misbruik gesproken. Tot op heden verwacht de rechter echter dat ook deze zaken correct en zorgvuldig worden behandeld. In 2015 is relatief veel tijd besteed aan het behandelen van bezwaar- en beroepszaken.

Wob-verzoeken

realisatie

indicator

Percentage WOB-verzoeken dat binnen de 4 wekentermijn wordt afgehandeld

69%

75%

Wet dwangsom
De gemeente heeft gedurende het jaar een aantal ingebrekestellingen ontvangen in verband met het niet tijdig nemen van een besluit op een aanvraag of een bezwaar. Wanneer een ingebrekestelling binnenkwam is telkens snel actie ondernomen om alsnog binnen een termijn van twee weken een besluit te nemen, wat steeds is gelukt.

Verzekeringen

Onderstaand is de belangrijkste informatie t.a.v. verzekeringen opgenomen.

Aansprakelijkheid
In 2015 is de gemeente 63 keer aansprakelijk gesteld door derden. Uit voorgaande jaren stonden er nog 24 aansprakelijkstellingen open. Het gaat daarbij om verschillende soorten schades, variërend van zaakschades tot letselschades. De meest voorkomende schades zijn veroorzaakt door substanties op het wegdek, gemeentelijke bomen en ongelijk liggende stoeptegels. Van de 87 schades zijn er 25 aangemeld bij Centraal Beheer en 62 in eigen beheer afgehandeld. Van de 73 in 2015 afgehandelde zaken was de gemeente in 12 gevallen aansprakelijk. Het door de gemeente uitgekeerde schadebedrag  aan derden bedroeg in 2015 € 11.849,64, terwijl daarnaast door de verzekering ook nog eens € 26.883,09 is uitgekeerd aan de derden.

Centraal Beheer Achmea is nagenoeg de enige aanbieder op aansprakelijkheidsgebied. Dit heeft gevolgen gehad voor de hoogte van onze premie, welke per 1 januari 2015 is gestegen met 114,58%. De enorme premieverhoging is landelijk doorgevoerd en heeft de nodige onrust veroorzaakt. De aansprakelijkheidsverzekering is door de premieverhoging aanbesteed, maar is toch door Centraal Beheer gewonnen.  

Schade aan gemeente-eigendommen, verhaald aan derden
Alle schades aan gemeentelijke eigendommen worden in eigen beheer afgehandeld. Dat waren in 2015 13 nieuwe schadezaken en nog 3 openstaande zaken. Er zijn er 15 afgewikkeld in 2015. In 10 gevallen is de schade verhaald en in 2 gevallen is de schade hersteld door de veroorzaker. Van het totaal geclaimde bedrag van € 29.550,87 is € 22.651,67 binnengekomen. Het verhalen van de schade is in 2015 beduidend beter gegaan dan in voorgaande jaren, doordat de schades beter zijn onderbouwd. In 3 gevallen is de claim ingetrokken vanwege onvoldoende bewijs.

Carverzekering
De Carverzekering dekt de schade tijdens (bouw)werkzaamheden. De doorlopende Carverzekering biedt ook dekking voor schade aan en van aannemers en onderaannemers die werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente. In 2015  zijn er 10 zaken ingediend. Er was schade aan particuliere woningen en een openbaar pand. De schade werd veroorzaakt door rioleringswerkzaamheden, aantrillen bestrating en dak werkzaamheden. Van deze schades zijn er 8 aangemeld bij de verzekeraar en zijn 2 zaken doorgestuurd naar de veroorzaker. In 2015 is door de verzekeraar € 4.602,00 uitgekeerd aan derden.

Brandverzekering
In 2015 kwamen er 9 meldingen binnen, naast de nog lopende 4 zaken. Het betrof schades aan of bij sportcomplexen en andere gemeentelijke eigendommen als de Kinkelenburg, de Tabaksschuur en Fort Pannerden. De schade werd veroorzaakt door wateroverlast/lekkage, inbraak/diefstal, storm/hagel en vandalisme. Van de 13 zaken zijn er maar twee toegekend. In 10 gevallen viel de hoogte van de schade onder het eigen risico.

Alle zaken zijn gemeld bij onze verzekeraar, waarbij het eigen risico € 5.000,00 per gebeurtenis is. Het bedrag wat is uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij aan de gemeente is € 13,029,51.