4 Financiering

3. Financiering

Financieringspositie

Het beleid van de gemeente Lingewaard is erop gericht om zoveel mogelijk van de vrijkomende middelen in te zetten voor de financiering van de eigen investeringen. Financiering is het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Ook in het afgelopen jaar heeft de gemeente Lingewaard dit beleid gevolgd. Het achterblijven van investeringen op de planning heeft er voor gezorgd dat er in 2015 geen aanvullende financiering nodig was.

Leningenportefeuille

Uit het volgend overzicht blijkt dat ten gevolge van de reguliere aflossingen het gemiddelde rentepercentage met 0,02% is afgenomen. Er zijn in 2015 zoals hiervoor reeds vermeld, geen nieuwe geldleningen opgenomen (terwijl € 5 miljoen was begroot). De eindstand van de leningenportefeuille per 31-12-2015 is dan ook € 76.006.000 in plaats van de € 91.006.000 uit de begroting 2015. In de begroting 2015 zat ook nog een langlopende geldlening van € 10.000.000 uit 2014, die uiteindelijk ook niet is doorgegaan.

MUTATIES VASTE SCHULD IN 2015

(Bedragen x EUR 1.000)

Bedrag

Gemiddelde

Invloed op

rente

gem. rente

Beginstand per 1 januari 2015

78.735

3,90%

Nieuwe leningen

0

0,00%

0,00%

Reguliere aflossingen

-2.729

4,36%

-0,02%

Vervroegde aflossingen

0

0,00%

0,00%

Renteaanpassing (oud percentage)

0

0,00%

0,00%

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

0,00%

0,00%

Omzetting vast naar vlottend

0

0,00%

0,00%

Omzetting vlottend naar vast

0

0,00%

0,00%

Eindstand per 31 december 2015

76.006

3,88%

-0,02%