11.2.1 Kostendekkendheid heffingen, rechten en leges

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 11.2.1 Kostendekkendheid heffingen, rechten en leges

Uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de heffingen, rechten en leges was en is dat de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van het beleid voor 100% gedekt moeten worden vanuit de opbrengst van de heffing. Op grond van de Gemeentewet mag ook niet meer dan de kosten worden verhaald, winst maken is dus verboden. De Handreiking Kostentoerekening van de VNG is hierbij gebruikt.
Bij het opstellen van de begroting 2015 bleek de kostendekkendheid van de bouwleges niet toereikend. De dekking is in de begroting verhoogd van 35% naar 67,5%.