11.2 Acceptabele lokale heffingen

Wat hebben we bereikt?

Beleidsdoel 11.2 Acceptabele lokale heffingen

Zoveel mogelijk is bij de bepaling van de lokale heffingen uitgegaan van 100% kostendekkendheid en is de stijging van het tarief beperkt tot de in de begroting 2015 vastgestelde prijsindex.

Op 1 januari 2015 is de inzamelingssystematiek van het huishoudelijk afval gewijzigd. Er is naast de container voor het restafval een grondstoffencontainer geïntroduceerd. Bij de vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing 2015 was uitgegaan van gemiddeld 21 aanbiedingen per huishouden over geheel 2015. De inwoners van Lingewaard hebben door hun afval goed te scheiden de restafvalcontainer echter gemiddeld maar 11 maal aangeboden. Dit heeft voor de huishoudens een lagere diftaraanslag opgeleverd.
Voor de kostendekkenheid van de afvalstoffenheffing betekende dit echter een fors lagere opbrengst.

Wat hebben we gedaan? (prestaties)