11.1.3 Beheersbare schuldratio

Wat hebben we gedaan?

Prestatie 11.1.3 Beheersbare schuldratio

In de begroting 2015 hebben we aangegeven dat we onder schuldratio verstaan de verhouding tussen de totale leningenportefeuille en de totale lasten in het begrotingsjaar. In 2015 zijn bij het opstellen van de begroting 2016 nieuwe kengetallen opgenomen. Het gaat onder andere om de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen en de solvabiliteitsratio. Deze nieuwe kengetallen zijn in het jaarverslag opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Door het jaar heen zijn de benodigde liquide middelen gemonitord. Dat is wekelijks gebeurd voor de grote mutaties en op 2 momenten in 2015 is dit integraal gedaan. Net als in 2014 is het in 2015 niet nodig geweest om nieuwe langlopende geldleningen af te sluiten en is de behoefte aan liquide middelen met kort geld afgedekt.